COVID-19 Fight
40 matches in 3 dictionaries. Details
surprisev trans v USA: sʌ·praɪ'z UK: səpraɪz
surprise attacknoun USA: sʌ·praɪ'z ʌ·tæ'k UK: səpraɪz ətæk
surprisedadj USA: sʌ·praɪ'zd UK: səpraɪzd
surprisedlyadv UK: səpraɪzədliː
surprise in the actnoun USA: sʌ·praɪ'z ɪ'n ðiː· æ'kt UK: səpraɪz ɪn ðiː ækt
surprise partynoun USA: sʌ·praɪ'z pɔ'rtiː· UK: səpraɪz pɑtiː
surprise sy in the actv USA: sʌ·praɪ'z saɪ' ɪ'n ðiː· æ'kt
surprise visitexp USA: sʌ·praɪ'z vɪ'zʌ·t UK: səpraɪz vɪzɪt
my surprisev USA: maɪ' sʌ·praɪ'z UK: maɪ səpraɪz
be surprised atexp USA: biː· sʌ·praɪ'zd æ't UK: biː səpraɪzd ət
be surprised at sgv
anticipate a surpriseexp USA: æ·ntɪ'sʌ·peɪ"t eɪ' sʌ·praɪ'z UK: æntɪsɪpeɪt eɪ səpraɪz
my great surprisev USA: maɪ' greɪ't sʌ·praɪ'z UK: maɪ greɪt səpraɪz
i shouldn't be surprised ifexp
he almost dropped with surpriseexp USA: hiː' ɔː'lmoʊ"st drɔ'pt wʌ·ð sʌ·praɪ'z UK: hiː ɔːlmoʊst drɔpt wɪð səpraɪz
i should not be surprised ifexp USA: aɪ' ʃʊ'd nɔ't biː· sʌ·praɪ'zd ʌ·f UK: aɪ ʃʊd nɔt biː səpraɪzd ɪf
surpriseundef
surpriseundef
surprise attackundef
Report or add missing word to a dictionary...