COVID-19 Fight
suspension bridgenoun USA: sʌ·spe'nʃʌ·n brɪ'ʤ UK: səspenʃn brɪʤ
suspension pointexp USA: sʌ·spe'nʃʌ·n pɔɪ'nt UK: səspenʃn pɔɪnt
the suspension of all other businessexp USA: ðiː· sʌ·spe'nʃʌ·n ʌ·v ɔː'l ʌ'ðəː· bɪ'znʌ·s UK: ðiː səspenʃn ɔv ɔːl ʌðər bɪznəs
Report or add missing word to a dictionary...