COVID-19 Fight
2 matches in 2 dictionaries. Details
számtalanszorexp
  1. times without number
   USA: taɪ'mz wɪ"ðaʊ't nʌ'mbəː· UK: taɪmz wɪðaʊt nʌmbər
  1. scores of times
   USA: skɔː'rz ʌ·v taɪ'mz UK: skɔːz ɔv taɪmz
  1. scores of time
   USA: skɔː'rz ʌ·v taɪ'm UK: skɔːz ɔv taɪm
  1. numbers of times
   USA: nʌ'mbəː·z ʌ·v taɪ'mz UK: nʌmbəz ɔv taɪmz
  1. heaps of times
   USA: hiː'ps ʌ·v taɪ'mz UK: hiːps ɔv taɪmz
  1. dozen's and dozen's of times
   USA: dʌ'zʌ·nz ʌ·nd dʌ'zʌ·nz ʌ·v taɪ'mz UK: dʌznz ənd dʌznz ɔv taɪmz
számtalanszorundef
Report or add missing word to a dictionary...