COVID-19 Fight
7 matches in 4 dictionaries. Details
szükségszerűenadj
  1. of necessity
   USA: ʌ·v nʌ·se'sʌ·tiː· UK: ɔv nɪsesɪtiː
  1. of force
   USA: ʌ·v fɔː'rs UK: ɔv fɔːs
  1. necessarily
   USA: ne"sʌ·se'rʌ·liː· UK: nesəserəliː
  1. inevitably
   USA: ɪ"ne'vʌ·tʌ·bliː· UK: ɪnevɪtəbliː
  1. by necessity
   USA: baɪ' nʌ·se'sʌ·tiː· UK: baɪ nɪsesɪtiː
szükségszerűen következőadj
  1. consequential
   USA: kɔ"nsʌ·kwe'ntʃʌ·l UK: kɔnsɪkwenʃl
szükségszerűenadv
szükségszerűenadv
nem szükségszerűenundef
az előzőből szükségszerűen következő tételnoun
 1. philos
Report or add missing word to a dictionary...