COVID-19 Fight
231
matches in the
szabad?exp
  1. may i?
   USA: meɪ' aɪ' UK: meɪ aɪ
szabad!exp
  1. come in!
   USA: kʌ'm ɪ'n UK: kʌm ɪn
szabadadj
  1. vacant
   USA: veɪ'kʌ·nt UK: veɪkənt
  1. unoccupied
   USA: ʌ·nɔ'kyʌ·paɪ"d UK: ʌnɔkjʊpaɪd
  1. unobstructed
   USA: ʌ"nʌ·bstrʌ'ktʌ·d UK: ʌnəbstrʌktɪd
  1. unimpeded
   USA: ʌ"nɪ"mpiː'dʌ·d UK: ʌnɪmpiːdɪd
  1. unhampered
   USA: ʌ·nhæ'mpəː·d UK: ʌnhæmpəd
  1. unfettered
   USA: ʌ·nfe'təː·d UK: ʌnfetəd
  1. unbound
   USA: ʌ·nbaʊ'nd UK: ʌnbaʊnd
  1. unattached
   USA: ʌ"nʌ·tæ'tʃt UK: ʌnətendɪd
  1. Aus reign
   USA: reɪ'n UK: reɪn
  1. quit
   USA: kwɪ't UK: kwɪt
  1. old plain
   USA: pleɪ'n UK: pleɪn
  1. permissible
   USA: pəː·mɪ'sʌ·bʌ·l UK: pəmɪsəbl
  1. off
   USA: ɔː'f UK: ɔf
  1. off the ration
   USA: ɔː'f ðiː· reɪ'ʃʌ·n UK: ɔf ðiː ræʃn
  1. May
   USA: meɪ' UK: meɪ
  1. loose
   USA: luː's UK: luːs
  1. Haja szabadon omlott vállaira.
    1. Her hair was hanging loose about her shoulders.
  1. leisure
   USA: liː'ʒəː· UK: leʒər
  1. is permitted
   USA: ʌ·z pəː·mɪ'tʌ·d UK: ɪz pəmɪtɪd
  1. independent
   USA: ɪ"ndʌ·pe'ndʌ·nt UK: ɪndɪpendənt
  1. frees
   USA: friː'z UK: friːz
  1. free
   USA: friː' UK: friː
  1. frank
   USA: fræ'ŋk UK: fræŋk
  1. franchised
   USA: fræ'ntʃaɪ·zd UK: fræntʃaɪzd
  1. for hire
   USA: frəː· haɪ'r UK: fəː haɪər
  1. footloose
   USA: fʊ'tluː"s UK: fʊtluːs
  1. disengaged
   USA: dɪ"sʌ·ngeɪ'ʤd UK: dɪsɪngeɪʤd
  1. US dateless
   UK: deɪtləs
  1. clear
   USA: klɪ'r UK: klɪər
szabad a délutánjaexp
  1. have the afternoon off
   USA: hæ'v ðiː· æ"ftəː·nuː'n ɔː'f UK: hæv ðiː ɑftənuːn ɔf
szabad a pálya!exp
  1. line clear!
   USA: laɪ'n klɪ'r UK: laɪn klɪər
szabad akaratnoun
  1. freedom of the will
   USA: friː'dʌ·m ʌ·v ðiː· wʌ·l UK: friːdəm ɔv ðiː wɪl
  1. free will
   USA: friː' wʌ·l UK: friː wɪl
szabad atomokból állóadj
 1. chem ind
  1. atomic
   USA: ʌ·tɔ'mɪ·k UK: ətɔmɪk
szabad bejárásnoun
  1. run
   USA: rʌ'n UK: rʌn
szabad bejárása van vkihezexp
  1. have access to sy
   USA: hæ'v æ'kse"s tʌ· saɪ'
szabad bejárást enged a házábav
  1. make sy free of one's house
   USA: meɪ'k saɪ' friː' ʌ·v wʌ'nz haʊ's
szabad bejönnöm?exp
  1. may / - i come in?
   USA: meɪ' aɪ' kʌ'm ɪ'n UK: meɪ aɪ kʌm ɪn
szabad birtoknoun
 1. hist
  1. freehold
   USA: friː'hoʊ"ld UK: friːhoʊld
szabad délelőttexp
  1. morning off
   USA: mɔː'rnɪ·ŋ ɔː'f UK: mɔːnɪŋ ɔf
  1. morning free
   USA: mɔː'rnɪ·ŋ friː' UK: mɔːnɪŋ friː
  1. a morning off
   USA: eɪ' mɔː'rnɪ·ŋ ɔː'f UK: eɪ mɔːnɪŋ ɔf
szabad emberhez nem méltóadj
  1. illiberal
   UK: ɪlɪbərəl
szabad estenoun
  1. night out
   USA: naɪ't aʊ't UK: naɪt aʊt
szabad ez az asztal?exp
  1. is this table free?
   USA: ʌ·z ðʌ·s teɪ'bʌ·l friː' UK: ɪz ðɪs teɪbl friː
szabad foglalkozásúadj
  1. professional
   USA: prʌ·fe'ʃʌ·nʌ·l UK: prəfeʃnəl
  1. professional man
   USA: prʌ·fe'ʃʌ·nʌ·l mæ'n UK: prəfeʃnəl mæn
szabad foglalkozású emberexp
  1. professional man
   USA: prʌ·fe'ʃʌ·nʌ·l mæ'n UK: prəfeʃnəl mæn
szabad folyásnoun
  1. vent
   USA: ve'nt UK: vent
szabad folyást enged a dolgoknakexp
  1. let matters take their
   USA: le't mæ'təː·z teɪ'k ðe'r UK: let mætəz teɪk ðeər
  1. let matters run their
   USA: le't mæ'təː·z rʌ'n ðe'r UK: let mætəz rʌn ðeər
Report or add missing word to a dictionary...