COVID-19 Fight
19 matches in 8 dictionaries. Details
szajhanoun
  1. whore
   USA: hɔː'r UK: hɔːr
  1. trull
   USA: trʌ'l
  1. trollop
   UK: trɔləp
  1. strumpet
   UK: strʌmpɪt
  1. slut
   USA: slʌ't UK: slʌt
  1. rip
   USA: rɪ'p UK: rɪp
  1. old punk
   USA: pʌ'ŋk UK: pʌŋk
  1. pej old polecat
   USA: poʊ'lkæ"t UK: poʊlkæt
  1. slang old moll
   USA: mɔ'l UK: mɔl
  1. jade
   USA: ʤeɪ'd UK: ʤeɪd
  1. harlot
   USA: hɔ'rlʌ·t UK: hɑlət
  1. drab
   USA: dræ'b UK: dræb
  1. doxy
   USA: dɔ'ksiː·
  1. slang bitch
   USA: bɪ'tʃ UK: bɪtʃ
szajhaságnoun
  1. harlotry
   UK: hɑlətriː
szájhagyományexp
  1. unwritten tradition
   USA: ʌ·nrɪ'tʌ·n trʌ·dɪ'ʃʌ·n UK: ʌnrɪtn trədɪʃn
szájhangnoun
 1. ling
  1. oral
   USA: ɔː'rʌ·l UK: ɔːrəl
szájharmonikanoun
  1. mouth organ
   USA: maʊ'θ ɔː'rgʌ·n UK: maʊθ ɔːgən
  1. harp
   USA: hɔ'rp UK: hɑp
  1. harmonica
   USA: hɔ·rmɔ'nɪ·kʌ· UK: hɑmɔnɪkə
szájharmónikanoun
  1. kazoo
   USA: kʌ·zuː'
szajhanoun
  1. offensive e Schnalle
   'ʃnalə
   1. pluralForm:
   2. Schnallen
   1. genitiveForm:
   2. Schnalle
  1. humor pej s Luder
   'luːdɐ
   1. pluralForm:
   2. Luder
   1. genitiveForm:
   2. Luders
  1. stand s Laster
   'laːstɐ
   1. pluralForm:
   2. Laster
   1. genitiveForm:
   2. Lasters
  1. e Dirne
   'dɪɐnə
   1. pluralForm:
   2. Dirnen
   1. genitiveForm:
   2. Dirne
  1. r Dachs
   'daks
   1. pluralForm:
   2. Dachse
   1. genitiveForm:
   2. Dachses
szájharmonikanoun
szajhanoun
  1. offensive f putain
  1. argot f peau
  1. argot f grenouille
szájhagyományundef
szájharmonikaundef
szajhaundef
szájharmonikaundef
szájharmonikanoun
szajhanoun
szájhagyománynoun
szájharmonikanoun
Report or add missing word to a dictionary...