COVID-19 Fight
37 matches in 7 dictionaries. Details
szaladv
  1. informal skitter
   UK: skɪtər
  1. scoot
   USA: skuː't UK: skuːt
  1. scamper
   USA: skæ'mpəː· UK: skæmpər
  1. nip along
   USA: nɪ'p ʌ·lɔː'ŋ UK: nɪp əlɔŋ
  1. course
   USA: kɔː'rs UK: kɔːs
  1. career
   USA: kəː·ɪ'r UK: kərɪər
szaladásnoun
  1. running
   USA: rʌ'nɪ·ŋ UK: rʌnɪŋ
  1. run
   USA: rʌ'n UK: rʌn
szaladgálv
  1. run about
   USA: rʌ'n ʌ·baʊ't UK: rʌn əbaʊt
szaladóadj
  1. running
   USA: rʌ'nɪ·ŋ UK: rʌnɪŋ
egymásba szaladv
  1. telescope
   USA: te'lʌ·skoʊ"p UK: telɪskoʊp
  1. crash into
   USA: kræ'ʃ ɪ"ntʌ· UK: kræʃ ɪntuː
magba szaladexp
  1. run to seed
   USA: rʌ'n tʌ· siː'd UK: rʌn tuː siːd
fel-alá szaladgálv
  1. tear about
   USA: tɪ'r ʌ·baʊ't UK: tɪər əbaʊt
káromkodás szaladt ki a szájánexp
  1. an oath escaped him
   USA: ʌ·n oʊ'θ ʌ·skeɪ'pt ɪ"m UK: ən oʊθ ɪskeɪpt hɪm
szaladv
  1. figurative wieseln
   'viːzəln
  1. regional springen
   'ʃprɪŋən
  1. Rennen
   'rɛnən
  1. stand gasen
   'gaːzən
szaladgálv
  1. tummeln
   'tʊməln
  1. Rennen
   'rɛnən
szaladv
  1. informal tricoter
  1. courir
   avoir segédigével
szaladv
 1. időről
szaladv
 1. repülés helyett hunting
szaladásnoun
szaladgálv
egymásba szaladv
szaladv
  1. biegać
   1. firstPersonSingular:
   2. biegam
   1. thirdPersonSingular:
   2. biega
   1. seeAlso:
szaladundef
szaladásundef
szaladgálundef
  1. literary scorazzare
  1. literary discorrere
   discórrere
Report or add missing word to a dictionary...