COVID-19 Fight
szemtelenadj
  1. unblushing
   UK: ʌnblʌʃɪŋ
  1. unashamed
   USA: ʌ"nʌ·ʃeɪ'md UK: ʌnəʃeɪmd
  1. shameless
   USA: ʃeɪ'mlʌ·s UK: ʃeɪmləs
  1. saucy
   USA: sɔː'siː· UK: sɔːsiː
  1. sassy
   USA: sæ'siː·
  1. presumptuous
   USA: prʌ·zʌ'mptʃʌ·wʌ·s UK: prɪzʌmptʃʊəs
  1. pert
   USA: pəː't UK: pəːt
  1. perky
   USA: pəː'kiː· UK: pəːkiː
  1. naughty
   USA: nɔː'tiː· UK: nɔːtiː
  1. Joe ma nagyon szemtelen, állandóan felesel az apjával.
    1. Joe is being naughty, he is talking back to his father all the time.
  1. insolent
   USA: ɪ'nsʌ·lʌ·nt UK: ɪnsələnt
  1. impudent
   UK: ɪmpjʊdənt
  1. impertinent
   USA: ɪ"mpəː'tʌ·nʌ·nt UK: ɪmpəːtɪnənt
  1. immodest
   UK: ɪmɔdɪst
  1. hubristic
   UK: hjuːbrɪstɪk
  1. informal cool
   USA: kuː'l UK: kuːl
  1. contemptuous
   USA: kʌ·nte'mptʃuː·ʌ·s UK: kəntemptʃʊəs
  1. literary old coming
   USA: kʌ'mɪ·ŋ UK: kʌmɪŋ
  1. cheeky
   USA: tʃiː'kiː· UK: tʃiːkiː
  1. informal brazen
   USA: breɪ'zʌ·n UK: breɪzn
  1. slang brassy
   USA: bræ'siː· UK: brɑsiː
  1. brash
   USA: bræ'ʃ UK: bræʃ
  1. barash
   USA: bæ'rɪ·ʃ UK: bɑæʃ
  1. pej audacious
   USA: ɔ·deɪ'ʃʌ·s UK: ɔːdeɪʃəs
  1. arrogant
   USA: e'rʌ·gʌ·nt UK: ærəgənt
szemtelen csitriexp
  1. chit
   USA: tʃɪ't UK: tʃɪt
szemtelen feleletnoun
  1. backtalk
   UK: bæktɔːk
  1. back-chat
   UK: bæktʃæt
szemtelen fruskaexp
  1. saucy baggage
   USA: sɔː'siː· bæ'gʌ·ʤ UK: sɔːsiː bægɪʤ
szemtelen fráternoun
  1. informal squirt
   USA: skwəː't UK: skwəːt
szemtelen kis alaknoun
  1. whipper-snapper
   UK: wɪpəsnæpər
szemtelen kölyöknoun
  1. sauce-box
   UK: sɔːsbɔks
szemtelen kölökexp
  1. saucy baggage
   USA: sɔː'siː· bæ'gʌ·ʤ UK: sɔːsiː bægɪʤ
szemtelen pasasexp
  1. cool customer
   USA: kuː'l kʌ'stʌ·məː· UK: kuːl kʌstəmər
szemtelen rábámulásnoun
  1. leer
   UK: lɪər
szemtelen srácexp
  1. saucy baggage
   USA: sɔː'siː· bæ'gʌ·ʤ UK: sɔːsiː bægɪʤ
szemtelenkedikv
  1. take liberties with sy
   USA: teɪ'k lɪ'bəː·tiː·z wʌ·ð saɪ'
  1. slang sauce
   USA: sɔː's UK: sɔːs
  1. cheek
   USA: tʃiː'k UK: tʃiːk
szemtelenségnoun
  1. regional slack
   USA: slæ'k UK: slæk
  1. sauciness
   UK: sɔːsɪnəs
  1. informal sauce
   USA: sɔː's UK: sɔːs
  1. presumption
   USA: priː·zʌ'mpʃʌ·n UK: prɪzʌmpʃn
  1. pertness
   UK: pəːtnəs
  1. slang lip
   USA: lɪ'p UK: lɪp
  1. insolence
   USA: ɪ'nsʌ·lʌ·ns UK: ɪnsələns
  1. impudence
   UK: ɪmpjʊdəns
  1. impertinence
   UK: ɪmpəːtɪnəns
  1. hubris
   USA: hyuː'brʌ·s UK: hjuːbrɪs
  1. informal US freshness
   USA: fre'ʃnʌ·s UK: freʃnəs
  1. effrontery
   USA: ʌ·frʌ'ntəː·iː· UK: ɪfrʌntəriː
  1. literary contumely
   UK: kɔntjuːmliː
  1. pej confidence
   USA: kɔ'nfʌ·dʌ·ns UK: kɔnfɪdəns
  1. informal cheek
   USA: tʃiː'k UK: tʃiːk
  1. brass
   USA: bræ's UK: brɑs
  1. brashness
   USA: bræ'ʃnʌ·s UK: bræʃnes
  1. pej audacity
   USA: ɔ·dæ'sʌ·tiː· UK: ɔːdæsɪtiː
  1. audaciousness
   UK: ɔːdeɪʃəsnəs
szemtelenüladv
  1. saucily
   UK: sɔːsɪliː
  1. pertly
   UK: pəːtliː
  1. perkily
   UK: pəːkɪliː
  1. insolently
   UK: ɪnsələntliː
  1. coolly
   USA: kuː'liː· UK: kuːlliː
  1. cheekily
   UK: tʃiːkɪliː
  1. brashly
   UK: bræʃliː
  1. boldly
   USA: boʊ'ldliː· UK: boʊldliː
szemtelenül beképzeltexp
  1. too big for one's breeches
   UK: tuː bɪg fəː wʌnz briːtʃɪz
szemtelenül végigmér vkitv
  1. stare sy out of countenance
   USA: ste'r saɪ' aʊ't ʌ·v kaʊ'ntʌ·nʌ·ns
kiszámított szemtelenségexp
  1. deliberate insolence
   USA: dʌ·lɪ'brʌ·t ɪ'nsʌ·lʌ·ns UK: dɪlɪbəreɪt ɪnsələns
micsoda szemtelenség!exp
  1. what sauce!
   USA: hwʌ't sɔː's UK: wɔt sɔːs
tudatos szemtelenségexp
  1. deliberate insolence
   USA: dʌ·lɪ'brʌ·t ɪ'nsʌ·lʌ·ns UK: dɪlɪbəreɪt ɪnsələns
Report or add missing word to a dictionary...