COVID-19 Fight
83 matches in 9 dictionaries. Details
szenvedélynoun
  1. rage
   USA: reɪ'ʤ UK: reɪʤ
  1. passion
   USA: pæ'ʃʌ·n UK: pæʃn
  1. Egyetlen szenvedélye volt, amelyet nem titkolt - a kártyaszenvedélye.
    1. There was only one passion which he did not conceal - the passion for gambling.
  1. informal mania
   USA: meɪ'niː·ʌ· UK: meɪnɪə
  1. informal flame
   USA: fleɪ'm UK: fleɪm
  1. fire
   USA: faɪ'r UK: faɪər
  1. fervour
   UK: fəːvər
  1. fervor
   USA: fəː'vəː·
  1. informal avocation
   USA: æ"vʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: ævəkeɪʃn
  1. addiction
   USA: ʌ·dɪ'kʃʌ·n UK: ədɪkʃn
szenvedélyesadj
  1. temperamental
   USA: te"mpəː·me'ntʌ·l UK: temprəmentl
  1. passionate
   USA: pæ'ʃʌ·nʌ·t UK: pæʃənət
  1. lurid
   USA: lʊ'rʌ·d UK: lʊərɪd
  1. inveterate
   USA: ɪ"nve'təː·ʌ·t UK: ɪnvetərət
  1. impetuous
   USA: ɪ"mpe'tʃwʌ·s UK: ɪmpetʃʊəs
  1. impassioned
   USA: ɪ"mpæ'ʃʌ·nd UK: ɪmpæʃnd
  1. hot
   USA: hɔ't UK: hɔt
  1. heady
   USA: he'diː· UK: hediː
  1. fiery
   USA: faɪ'əː·iː· UK: faɪəriː
  1. fierce
   USA: fɪ'rs UK: fɪəs
  1. fervid
   USA: fəː'vʌ·d UK: fəːvɪd
szenvedélyes dohányosexp
  1. tobacco maniac
   USA: tʌ·bæ'koʊ" meɪ'niː·æ"k UK: təbækoʊ meɪnɪæk
szenvedélyesenadv
  1. vehemently
   USA: vʌ·hiː'mʌ·ntliː· UK: viːəməntliː
  1. passionately
   USA: pæ'ʃʌ·nʌ·tliː· UK: pæʃənətliː
  1. impetuously
   UK: ɪmpetʃʊəsliː
  1. hotly
   USA: hɔ'tliː· UK: hɔtliː
  1. fervidly
   UK: fəːvɪdliː
szenvedélyesen csinál vmitexp
szenvedélyesen űz vmitv
szenvedélyesen vágyakozikv
  1. lust
   USA: lʌ'st UK: lʌst
szenvedélyes érzelmi kitörésnoun
  1. old flaw
   USA: flɔː' UK: flɔː
szenvedélyes izgalomnoun
  1. exaltation
   UK: egzɔːlteɪʃn
szenvedélyességnoun
  1. impetuosity
   UK: ɪmpetʃʊɔsɪtiː
szenvedélyes szerelemexp
  1. passionate love
   USA: pæ'ʃʌ·nʌ·t lʌ'v UK: pæʃənət lʌv
  1. passion
   USA: pæ'ʃʌ·n UK: pæʃn
szenvedélyes vérmérsékletnoun
  1. temperament
   USA: te'mpəː·mʌ·nt UK: temprəmənt
szenvedélyes vmiexp
szenvedélye vmiexp
szenvedélymentesadj
  1. stoic
   USA: stoʊ'ɪ·k UK: stoʊɪk
szenvedélymentességnoun
  1. stoicism
   USA: stoʊ'ʌ·sɪ"zʌ·m UK: stoʊɪsɪzəm
szenvedélynek hódolv
szenvedély nélküliadj
  1. unimpassioned
   UK: ʌnɪmpæʃnd
szenvedélytelenadj
  1. unimpassioned
   UK: ʌnɪmpæʃnd
  1. immovable
   USA: ɪ"muː'vʌ·bʌ·l UK: ɪmuːvəbl
szenvedélytelenüladv
  1. immovably
   UK: ɪmuːvəbliː
Report or add missing word to a dictionary...