COVID-19 Fight
364 matches in 9 dictionaries. Details
szerelv
 1. sports
  1. collar
   USA: kɔ'ləː· UK: kɔlər
szereléknoun
 1. ind
  1. fitment
   UK: fɪtmənt
szerelékfalnoun
  1. panel
   USA: pæ'nʌ·l UK: pænl
szerelemnoun
  1. passion
   USA: pæ'ʃʌ·n UK: pæʃn
  1. mush
   USA: mʌ'ʃ UK: mʌʃ
  1. love
   USA: lʌ'v UK: lʌv
  1. informal US crush
   USA: krʌ'ʃ UK: krʌʃ
szerelemből nősülv
  1. marry for love
   USA: me'riː· frəː· lʌ'v UK: mæriː fəː lʌv
szerelem első pillantásraexp
  1. sight / love at first -
   USA: saɪ't lʌ'v æ't fəː'st UK: saɪt lʌv ət fəːst
  1. love at first sight
   USA: lʌ'v æ't fəː'st saɪ't UK: lʌv ət fəːst saɪt
  1. first / love at - sight
   USA: fəː'st lʌ'v æ't saɪ't UK: fəːst lʌv ət saɪt
szerelemgyermeknoun
szerelem nélküliadj
  1. loveless
   USA: lʌ'vlʌ·s UK: lʌvləs
szerelemre gyullad vki irántv
  1. conceive a passion for sy
   USA: kʌ·nsiː'v eɪ' pæ'ʃʌ·n frəː· saɪ'
szerelem zálogaexp
  1. a seal of love
   USA: eɪ' siː'l ʌ·v lʌ'v UK: eɪ siːl ɔv lʌv
szerelésv
  1. rig
   USA: rɪ'g UK: rɪg
  1. rig-out
   UK: rɪgaʊt
  1. number
   USA: nʌ'mbəː· UK: nʌmbər
  1. informal gear
   USA: gɪ'r UK: gɪər
  1. construction
   USA: kʌ·nstrʌ'kʃʌ·n UK: kənstrʌkʃn
szerelés(fociban)noun
  1. tackling
   USA: tæ'kʌ·lɪ·ŋ UK: tæklɪŋ
szerelés/ruházatnoun
  1. apparel
   USA: ʌ·pe'rʌ·l UK: əpærəl
szerelme miatt szenvedőadj
  1. lovesick
   UK: lʌvsɪk
szerelmesnoun
  1. informal US sweetie
   USA: swiː'tiː· UK: swiːtiː
  1. sweetheart
   USA: swiː'thɔ"rt UK: swiːthɑt
  1. spoon
   USA: spuː'n UK: spuːn
  1. philander
   UK: fɪlændər
  1. nutty
   USA: nʌ'tiː· UK: nʌtiː
  1. loving
   USA: lʌ'vɪ·ŋ UK: lʌvɪŋ
  1. lover
   USA: lʌ'vəː· UK: lʌvər
  1. love
   USA: lʌ'v UK: lʌv
  1. love
   USA: lʌ'v UK: lʌv
  1. love / be in -
   USA: lʌ'v biː· ɪ'n UK: lʌv biː ɪn
  1. enamour
   UK: ɪnæmər
  1. enamor
   USA: e·næ'məː· UK: ɪnæmər
  1. be sweet on
   USA: biː· swiː't ɔ'n UK: biː swiːt ɔn
  1. amorous
   USA: æ'məː·ʌ·s UK: æmərəs
  1. amatory
   UK: æmətəriː
szerelmes/csábos pillantásokat vet/szemezik veleexp
  1. make eyes at
   USA: meɪ'k aɪ'z æ't UK: meɪk aɪz ət
szerelmes dalnoun
szerelmesenoun
  1. Scot somebody
   USA: sʌ'mbʌ·diː· UK: sʌmbədiː
  1. lass
   USA: læ's UK: læs
szerelmeseknoun
  1. lovers
   USA: lʌ'vəː·z UK: lʌvəz
Report or add missing word to a dictionary...