COVID-19 Fight
88 matches in 8 dictionaries. Details
szerencsétlenadj
  1. wretched
   USA: re'tʃʌ·d UK: retʃɪd
  1. woeful
   USA: woʊ'fʌ·l UK: woʊfəl
  1. untoward
   USA: ʌ·ntʌ·wɔː'rd UK: ʌntəwɔːd
  1. unlucky
   USA: ʌ·nlʌ'kiː· UK: ʌnlʌkiː
  1. unhappy
   USA: ʌ·nhæ'piː· UK: ʌnhæpiː
  1. unfortunate
   USA: ʌ·nfɔː'rtʃuː·nʌ·t UK: ʌnfɔːtʃʊnət
  1. Aus stiff
   USA: stɪ'f UK: stɪf
  1. star-crossed
   UK: stɑrkrɔst
  1. sad
   USA: sæ'd UK: sæd
  1. miserable
   USA: mɪ'zrʌ·bʌ·l UK: mɪzrəbl
  1. misadventurous
   UK: mɪsədventʃərəs
  1. luckless
   USA: lʌ'klʌ·s UK: lʌkləs
  1. inauspicious
   USA: ɪ"naʊ"spɪ'ʃʌ·s UK: ɪnɔːspɪʃəs
  1. hapless
   USA: hæ'plʌ·s UK: hæplɪs
  1. flop
   USA: flɔ'p UK: flɔp
  1. old fey
   USA: feɪ' UK: feɪ
  1. catastrophic
   USA: kæ"tʌ·strɔ'fɪ·k UK: kætəstrɔfɪk
  1. calamitous
   USA: kʌ·læ'mʌ·tʌ·s UK: kəlæmɪtəs
  1. bad
   USA: bæ'd UK: bæd
szerencsétlen flótásexp
  1. poor devil
   USA: pʊ'r de'vʌ·l UK: pʊər devl
szerencsétlen körülménynoun
  1. contretemps
   USA: kɔ'ntrʌ·te"mps UK: kɔntrətɔm
szerencsétlen napexp
  1. evil day
   USA: iː'vʌ·l deɪ' UK: iːvl deɪ
szerencsétlen pillanatbanexp
  1. in an evil moment
   USA: ɪ'n ʌ·n iː'vʌ·l moʊ'mʌ·nt UK: ɪn ən iːvl moʊmənt
szerencsétlenségnoun
  1. wretchedness
   UK: retʃɪdnəs
  1. smash
   USA: smæ'ʃ UK: smæʃ
  1. mishap
   USA: mɪ'shæ"p UK: mɪshæp
  1. misfortune
   USA: mɪ"sfɔː'rtʃʌ·n UK: mɪsfɔːtʃuːn
  1. misadventure
   USA: mɪ"sʌ·dve'ntʃəː· UK: mɪsədventʃər
  1. ills
   USA: ɪ'lz UK: ɪlz
  1. grief
   USA: griː'f UK: griːf
  1. disaster
   USA: dɪ"zæ'stəː· UK: dɪzɑstər
  1. contretemps
   USA: kɔ'ntrʌ·te"mps UK: kɔntrətɔm
  1. calamity
   USA: kʌ·læ'mʌ·tiː· UK: kəlæmɪtiː
  1. blow
   USA: bloʊ' UK: bloʊ
  1. amiss
   USA: ʌ·mɪ's UK: əmɪs
  1. affliction
   USA: ʌ·flɪ'kʃʌ·n UK: əflɪkʃn
  1. adversity
   USA: ʌ·dvəː'sʌ·tiː· UK: ədvəːsɪtiː
  1. accident
   USA: æ'ksʌ·dʌ·nt UK: æksɪdənt
szerencsétlenség, balszerencsenoun
  1. misadventure
   USA: mɪ"sʌ·dve'ntʃəː· UK: mɪsədventʃər
szerencsétlenség érteexp
  1. the black ox has trod on his foot
   USA: ðiː· blæ'k ɔ'ks hʌ·z trɔ'd ɔ'n hʌ·z fʊ't UK: ðiː blæk ɔks hæz trɔd ɔn hɪz fʊt
szerencsétlensége vkineknoun
  1. despair
   USA: dɪ"spe'r UK: dɪspeər
szerencsétlenség, katasztrófanoun
  1. disaster
   USA: dɪ"zæ'stəː· UK: dɪzɑstər
  1. catastrophe
   USA: kʌ·tæ'strʌ·fiː· UK: kətæstrəfiː
szerencsétlenüladv
  1. wretchedly
   USA: re'tʃʌ·dliː· UK: retʃɪdliː
  1. woefully
   USA: woʊ'fʌ·liː· UK: woʊfəliː
  1. miserably
   USA: mɪ'zrʌ·bliː· UK: mɪzrəbliː
  1. ill
   USA: ɪ'l UK: ɪl
szerencsétlen/végzetes napexp
  1. an evil day
   USA: ʌ·n iː'vʌ·l deɪ' UK: ən iːvl deɪ
nagyon szerencsétlenexp
  1. miserable as a shag
   USA: mɪ'zrʌ·bʌ·l e'z eɪ' ʃæ'g UK: mɪzrəbl əz eɪ ʃæg
szánalmas, szerencsétlenadj
  1. miserable
   USA: mɪ'zrʌ·bʌ·l UK: mɪzrəbl
ó, én szerencsétlen!exp
  1. wretch that i am!
   UK: retʃ ðət aɪ æm
halálos végű szerencsétlenségnoun
  1. fatality
   USA: fʌ·tæ'lʌ·tiː· UK: fətælɪtiː
sorstársak a szerencsétlenségbenexp
  1. companions in distress
   USA: kʌ·mpæ'nyʌ·nz ɪ'n dɪ"stre's UK: kəmpænɪənz ɪn dɪstres
a 13-as szerencsétlenségében hívőnoun
szerencsétlenadj
  1. pej old widrig
   'viːdrɪç
szerencsétlenadj
  1. unselig
   'ʊnzeːlɪç
Report or add missing word to a dictionary...