COVID-19 Fight
14 matches in 8 dictionaries. Details
tájékozódikv
  1. take one's bearings
   USA: teɪ'k wʌ'nz be'rɪ·ŋz UK: teɪk wʌnz beərɪŋz
tájékozódik vmirőlv
tájékozódikexp
  1. sich informieren lassen
   'zɪç ɪnfɔɐ'miːrən 'lasən
  1. orientieren s.
   oɐiɛn'tiːrən 'ɛs
tájékozódikv
  1. orientieren
   oɐiɛn'tiːrən
  1. informieren
   ɪnfɔɐ'miːrən
tájékozódikv
 1. iránytűvel
tájékozódikv
 1. vmiről, vkiről
tájékozódikv
tájékozódikv
  1. rozpatrywać się
   1. firstPersonSingular:
   2. rozpatruję się
   1. thirdPersonSingular:
   2. rozpatruje się
   1. seeAlso:
  2. rozpatrzyć się
   perf
   1. firstPersonSingular:
   2. rozpatrzę się
   1. thirdPersonSingular:
   2. rozpatrzy się
   1. seeAlso:
folyamatosan tájékozódikundef
tájékozódikundef
rosszul tájékozódikundef
tájékozódikv
tájékozódikv
Report or add missing word to a dictionary...