COVID-19 Fight
197 matches in 9 dictionaries. Details
támogatv
  1. old thicken
   USA: θɪ'kʌ·n UK: θɪkən
  1. supports
   USA: sʌ·pɔː'rts UK: səpɔːts
  1. support
   USA: sʌ·pɔː'rt UK: səpɔːt
  1. Úgy érezte, egy láthatatlan erő segíti s támogatja.
    1. She felt that some unseen force had come to her aid and was supporting her.
    1. She felt that some unseen force had come to her aid and was supporting her.
  1. literary succour
   UK: sʌkər
  1. subsidize
   USA: sʌ'bsʌ·daɪ"z UK: sʌbsɪdaɪz
  1. subserve
   UK: səbsəːv
  1. figurative stay
   USA: steɪ' UK: steɪ
  1. stand to
   USA: stæ'nd tʌ· UK: stænd tuː
  1. stand for
   USA: stæ'nd frəː· UK: stænd fəː
  1. stand by
   USA: stæ'nd baɪ' UK: stænd baɪ
  1. sponsor
   USA: spɔ'nsəː· UK: spɔnsər
  1. speed
   USA: spiː'd UK: spiːd
  1. second
   USA: se'kʌ·n UK: sɪkɔnd
  1. promote
   USA: prʌ·moʊ't UK: prəmoʊt
  1. patronize
   USA: peɪ'trʌ·naɪ"z UK: pætrənaɪz
  1. mend
   USA: me'nd UK: mend
  1. maintain
   USA: meɪ·nteɪ'n UK: meɪnteɪn
  1. figurative hold up
   USA: hoʊ'ld ʌ'p UK: hoʊld ʌp
  1. further
   USA: fəː'ðəː· UK: fəːðər
  1. foster
   USA: fɔ'stəː· UK: fɔstər
 1. mil
  1. flank
   USA: flæ'ŋk UK: flæŋk
  1. favour
   UK: feɪvər
  1. favor
   USA: feɪ'vəː· UK: feɪvər
  1. espouse
   USA: ʌ·spaʊ's UK: ɪspaʊz
  1. bolster up
   USA: boʊ'lstəː· ʌ'p UK: boʊlstər ʌp
  1. befriend
   USA: bʌ·fre'nd UK: bɪfrend
  1. be for
   USA: biː· frəː· UK: biː fəː
  1. be by
   USA: biː· baɪ' UK: biː baɪ
  1. US back
   USA: bæ'k UK: bæk
  1. back up
   USA: bæ'k ʌ'p UK: bæk ʌp
  1. assist
   USA: ʌ·sɪ'st UK: əsɪst
  1. aid
   USA: eɪ'd UK: eɪd
  1. Úgy érezte, egy láthatatlan erő segíti s támogatja.
    1. She felt that some unseen force had come to her aid and was supporting her.
    1. She felt that some unseen force had come to her aid and was supporting her.
  1. advocate
   USA: æ'dvʌ·keɪ"t UK: ædvəkeɪt
támogatásnoun
  1. support
   USA: sʌ·pɔː'rt UK: səpɔːt
  1. Remélem megkapom a Bizottság támogatását a választáson.
    1. I hope to have the Committee's support in the election.
  1. subvention
   UK: səbvenʃn
  1. subsidy
   USA: sʌ'bsʌ·diː· UK: sʌbsədiː
  1. subserviency
   UK: səbsəːvjənsiː
  1. subservience
   USA: sʌ·bsəː'viː·ʌ·ns UK: səbsəːvɪəns
  1. sponsorship
   USA: spɔ'nsəː·ʃɪ"p UK: spɔnsəʃɪp
  1. maintenance
   USA: meɪ'ntnʌ·ns UK: meɪntənəns
  1. help
   USA: he'lp UK: help
  1. furtherance
   USA: fəː'θəː·ʌ·ns UK: fəːðərəns
  1. favour
   UK: feɪvər
  1. favor
   USA: feɪ'vəː· UK: feɪvər
  1. espousal
   UK: ɪspaʊzl
  1. encouragement
   USA: e·nkəː'ɪ·ʤmʌ·nt UK: ɪnkʌrɪʤmənt
  1. countenance
   USA: kaʊ'ntʌ·nʌ·ns UK: kaʊntɪnəns
  1. backing
   USA: bæ'kɪ·ŋ UK: bækɪŋ
  1. assistance
   USA: ʌ·sɪ'stʌ·ns UK: əsɪstəns
  1. allowance
   USA: ʌ·laʊ'ʌ·ns UK: əlaʊəns
  1. A külföldi munkavégzési támogatás legalább havi 2500 euró összegű.
    1. The expatriation allowance shall be not less than EUR 2500 per month.
  1. advocacy
   USA: æ'dvʌ·kʌ·siː· UK: ædvəkəsiː
támogatást érdemlőadj
  1. deserving
   USA: dʌ·zəː'vɪ·ŋ UK: dɪzəːvɪŋ
támogatást nyújtv
  1. see through
   USA: siː' θruː' UK: siː θruː
támogatást nyújt vkinekv
  1. see sy through
   USA: siː' saɪ' θruː'
támogatja/síkra száll érteexp
  1. come out for
   USA: kʌ'm aʊ't frəː· UK: kʌm aʊt fəː
támogat, megerösitnoun
  1. bolster
   USA: boʊ'lstəː· UK: boʊlstər
támogatónoun
  1. upholder
   UK: ʌphoʊldə
  1. supportive
   USA: sʌ·pɔː'rtɪ·v UK: səpɔːtɪv
  1. supporting
   USA: sʌ·pɔː'rtɪ·ŋ UK: səpɔːtɪŋ
  1. supporter
   USA: sʌ·pɔː'rtəː· UK: səpɔːtər
  1. subservient
   USA: sʌ·bsəː'viː·ʌ·nt UK: səbsəːvɪənt
  1. seconder
   UK: sekəndər
  1. second
   USA: se'kʌ·n UK: sɪkɔnd
  1. proponent
   USA: prʌ·poʊ'nʌ·nt UK: prəpoʊnənt
  1. patronizing
   USA: peɪ'trʌ·naɪ"zɪ·ŋ UK: pætrənaɪzɪŋ
  1. ministerial
   USA: mɪ"nʌ·stiː'riː·ʌ·l UK: mɪnɪstɪərɪəl
  1. furtherer
   UK: fəːðərə
  1. fosterer
   UK: fɔstərə
 1. pol
  1. backer
   USA: bæ'kəː· UK: bækər
  1. adherent
   USA: ʌ·dhɪ'rʌ·nt UK: ədhɪərənt
támogatóanadv
  1. patronizingly
   UK: pætrənaɪzɪŋliː
támogató helyeslésnoun
  1. cachet
   USA: kæ'ʃeɪ· UK: kæʃeɪ
támogatóknoun
  1. backing
   USA: bæ'kɪ·ŋ UK: bækɪŋ
támogatottadj
  1. supported
   USA: sʌ·pɔː'rtʌ·d UK: səpɔːtɪd
  1. subventioned
   UK: səbvenʃnd
  1. subsidised
   UK: səbsɪdaɪzd
támogat (pénzzel)v
támogat; támogatásv
  1. support
   USA: sʌ·pɔː'rt UK: səpɔːt
  1. assist
   USA: ʌ·sɪ'st UK: əsɪst
támogat vkitv
  1. back sy
   USA: bæ'k saɪ'
erkölcsileg támogatexp
  1. put one's name to it
   USA: pʊ't wʌ'nz neɪ'm tʌ· ʌ·t UK: pʊt wʌnz neɪm tuː ɪt
állami támogatásnoun
anyagi támogatásnoun
  1. subsidy
   USA: sʌ'bsʌ·diː· UK: sʌbsədiː
hallgatólagos támogatásnoun
  1. connivance
   USA: kʌ·naɪ'vʌ·ns UK: kənaɪvəns
Report or add missing word to a dictionary...