73 matches in 9 dictionaries. Details
tagadv
 1. law
  1. traverse
   USA: trʌ·vəː's UK: trævəːs
  1. Sh renege
   USA: rʌ·nɪ'g UK: rɪniːg
  1. renege
   USA: rʌ·nɪ'g UK: rɪniːg
  1. negative
   USA: ne'gʌ·tɪ·v UK: negətɪv
  1. negate
   USA: nɪ·geɪ't UK: nɪgeɪt
  1. gainsay
   USA: geɪ'nseɪ" UK: geɪnseɪ
  1. disclaim
   USA: dɪ"skleɪ'm UK: dɪskleɪm
  1. disbelieve
   USA: dɪ"sbʌ·liː'v UK: dɪsbɪliːv
  1. disavow
   USA: dɪ"sʌ·vaʊ' UK: dɪsəvaʊ
  1. deny
   USA: dʌ·naɪ' UK: dɪnaɪ
  1. Mr. Darcy, ezt a tényt ön sem tagadhatja.
    1. Mr. Darcy, you cannot deny the fact.
tagadásnoun
 1. law
  1. traversing
   USA: trʌ·vəː'sɪ·ŋ UK: trævəːsɪŋ
 2. law
  1. traverse
   USA: trʌ·vəː's UK: trævəːs
  1. no
   USA: noʊ' UK: noʊ
  1. no, noes
   USA: noʊ' noʊ'z
 3. ling
  1. negative
   USA: ne'gʌ·tɪ·v UK: negətɪv
  1. negation
   USA: nʌ·geɪ'ʃʌ·n UK: nɪgeɪʃn
  1. denial
   USA: dʌ·naɪ'ʌ·l UK: dɪnaɪəl
tagad, cáfol; megtagad, megvonv
  1. deny
   USA: dʌ·naɪ' UK: dɪnaɪ
tagadhatatlanadj
  1. undeniable
   USA: ʌ"ndʌ·naɪ'ʌ·bʌ·l UK: ʌndɪnaɪəbl
  1. uncontrovertible
   UK: ʌnkɔntrəvəːtəbl
  1. incontrovertible
   USA: ɪ"ŋkɔ"ntroʊ·vəː'tʌ·bʌ·l UK: ɪnkɔntrəvəːtəbl
  1. incontestable
   UK: ɪnkəntestəbl
  1. decided
   USA: dʌ·saɪ'dʌ·d UK: dɪsaɪdɪd
tagadhatatlanuladv
  1. undeniably
   USA: ʌ"ndʌ·naɪ'ʌ·bliː· UK: ʌndɪnaɪəbliː
  1. decidedly
   USA: dʌ·saɪ'dʌ·dliː· UK: dɪsaɪdɪdliː
tagadhatóadj
  1. deniable
   UK: dɪnaɪəbl
tagadja a nyilvánvaló/kézzelfogható tényeketexp
  1. fly in the face of evidence
   USA: flaɪ' ɪ'n ðiː· feɪ's ʌ·v e'vʌ·dʌ·ns UK: flaɪ ɪn ðiː feɪs ɔv evɪdəns
tagadja a vádatexp
  1. deny the charge
   USA: dʌ·naɪ' ðiː· tʃɔ'rʤ UK: dɪnaɪ ðiː tʃɑʤ
tagadja az érvényességétv
  1. infirm
   USA: ɪ"nfəː'm UK: ɪnfəːm
tagadóadj
 1. ling
  1. negative
   USA: ne'gʌ·tɪ·v UK: negətɪv
  1. denier
   UK: dɪnaɪə
tagadószónoun
  1. negative
   USA: ne'gʌ·tɪ·v UK: negətɪv
tagadottv
  1. gainsayed
   UK: geɪnseɪd
  1. gainsaid
   UK: geɪnsed
tagadó válaszexp
  1. answer in the negative
   USA: æ'nsəː· ɪ'n ðiː· ne'gʌ·tɪ·v UK: ɑnsər ɪn ðiː negətɪv
tagadó választ adexp
  1. return a negative
   USA: riː·təː'n eɪ' ne'gʌ·tɪ·v UK: rɪtəːn eɪ negətɪv
tagad vmitv
  1. disbelieve
   USA: dɪ"sbʌ·liː'v UK: dɪsbɪliːv
esküvel tagadv
  1. forswear, -swore, -sworn
   USA: fɔː·rswe'r swɔː'r swɔː'rn UK: fɔːsweər swɔːr swɔːn
  1. abjure
   UK: əbʤʊər
sehol (tagadás)exp
  1. anywhere / not ... -
   USA: e'niː·hwe"r nɔ't UK: enɪweər nɔt
mi tagadás ez így vanexp
  1. there is no gainsaying it
   UK: ðeər ɪz noʊ geɪnseɪɪŋ ɪt
valamennyi (tagad,kérdez)adv
  1. any
   USA: e'niː· UK: eniː
negativ; tagadónoun
  1. negative
   USA: ne'gʌ·tɪ·v UK: negətɪv
Report or add missing word to a dictionary...