COVID-19 Fight
12 matches in 6 dictionaries. Details
tartósságnoun
  1. strength
   USA: stre'ŋθ UK: streŋθ
  1. standing
   USA: stæ'ndɪ·ŋ UK: stændɪŋ
  1. stand-up
   USA: stæ'ndʌ"p UK: stændʌp
  1. permanency
   UK: pəːmənənsiː
  1. permanence
   USA: pəː'mʌ·nʌ·ns UK: pəːmənəns
 1. med
  1. obstinacy
   USA: ɔ'bstʌ·nʌ·siː· UK: ɔbstɪnəsiː
  1. durableness
   UK: djʊərəblnɪs
  1. durability
   USA: dəː·ʌ·bɪ'lʌ·tiː· UK: djʊərəbɪlɪtiː
 2. phys
  1. continuity
   USA: kɔ"ntʌ·nuː'ʌ·tiː· UK: kɔntɪnjuːɪtiː
tartósság hiányanoun
  1. impermanence
   UK: ɪmpəːmənəns
tartóssági próbaexp
  1. endurance test
   USA: e'ndəː·ʌ·ns te'st UK: ɪndjʊərəns test
tartósságnoun
  1. logika e Konsistenz
   kɔnzɪs'tɛnts
   1. genitiveForm:
   2. Konsistenz
tartósságnoun
  1. e Stete
   'ʃteːtə
   1. genitiveForm:
   2. Stete
  1. e Stärke
   1. pluralForm:
   2. Stärken
   1. genitiveForm:
   2. Stärke
  1. e Stabilität
   1. pluralForm:
   2. Stabilitäten
   1. genitiveForm:
   2. Stabilität
  1. e Permanenz
   pɛɐma'nɛnts
   1. genitiveForm:
   2. Permanenz
  1. e Haltbarkeit
   'haltbaːɐkaɪt
   1. genitiveForm:
   2. Haltbarkeit
  1. e Festigkeit
   'fɛstɪçkaɪt
   1. genitiveForm:
   2. Festigkeit
  1. e Dauerhaftigkeit
   'daʊɐhaftɪçkaɪt
   1. genitiveForm:
   2. Dauerhaftigkeit
  1. e Dauer
   'daʊɐ
   1. genitiveForm:
   2. Dauer
  1. r Bestand
   bə'ʃtant
tartósságnoun
 1. anyagé
szilárdság, tartósság, biztosságnoun
szín tartósságanoun
gyenge tartósságundef
Report or add missing word to a dictionary...