COVID-19 Fight
46 matches in 12 dictionaries. Details
tátongv
  1. yawn
   USA: yɔː'n UK: jɔːn
  1. gape
   USA: geɪ'p UK: geɪp
tátongásnoun
  1. gape
   USA: geɪ'p UK: geɪp
tátongóadj
  1. gaping
   USA: geɪ'pɪ·ŋ UK: geɪpɪŋ
tátongó nyílásnoun
  1. jaws
   USA: ʤɔː'z UK: ʤɔːz
  1. jaw
   USA: ʤɔː' UK: ʤɔː
tátott szájjaladv
  1. agape
   USA: ʌ·geɪ'p UK: əgeɪp
tátott szájúadj
  1. open-mouthed
   UK: oʊpənmaʊðd
tátongv
  1. klaffen
   'klafən
  1. literary gähnen
tátongóadj
  1. sperrig
   'ʃpɛrɪç
tátott szájjalexp
  1. mit offenem Mund
   'mɪt 'ɔfənəm 'mʊnt
tátongv
  1. béer
   old
tátongó nyílásnoun
tátogundef
tátogatóféléknoun
tátogóadj
tátongundef
 1. üreg üresség
 2. üreg üresség
 3. üreg üresség
tengerparti tátorjánundef
 1. Crambe maritima bot
tátogundef
tátongundef
  1. szakadék tátong
    1. -е пропаст
tátott szájjal lesundef
Report or add missing word to a dictionary...