10 matches in 5 dictionaries. Details
tekintetbe veszv
  1. take into account
   USA: teɪ'k ɪ"ntʌ· ʌ·kaʊ'nt UK: teɪk ɪntuː əkaʊnt
  1. respect
   USA: riː·spe'kt UK: rɪspekt
  1. consider
   USA: kʌ·nsɪ'dəː· UK: kənsɪdər
  1. figurative calculate
   USA: kæ'lkyʌ·leɪ"t UK: kælkjʊleɪt
  1. be mindful of
   USA: biː· maɪ'ndfʌ·l ʌ·v UK: biː maɪndfəl ɔv
tekintetbe vesz vmitv
  1. reckon with
   USA: re'kʌ·n wʌ·ð UK: rekən wɪð
tekintetbe veszv
tekintetbe veszv
tekintetbe veszundef
tekint(etbe vesz) vkitundef
tekintetbe vesz vmitundef
tekintetbe/számításba nem veszundef
tekintetbe/figyelembe veszundef
Report or add missing word to a dictionary...