COVID-19 Fight
this wayexp USA: ðʌ·s weɪ' UK: ðɪs weɪ
this way outexp USA: ðʌ·s weɪ' aʊ't UK: ðɪs weɪ aʊt
this way, pleaseexp USA: ðʌ·s weɪ' pliː'z UK: ðɪs weɪ pliːz
this way please!exp USA: ðʌ·s weɪ' pliː'z UK: ðɪs weɪ pliːz
in this wayexp USA: ɪ'n ðʌ·s weɪ' UK: ɪn ðɪs weɪ
step this wayexp USA: ste'p ðʌ·s weɪ' UK: step ðɪs weɪ
step this way!exp USA: ste'p ðʌ·s weɪ' UK: step ðɪs weɪ
i walk this wayexp USA: aɪ' wɔː'k ðʌ·s weɪ' UK: aɪ wɔːk ðɪs weɪ
traffic goes this wayexp USA: træ'fɪ·k goʊ'z ðʌ·s weɪ' UK: træfɪk goʊz ðɪs weɪ
do you walk this wayexp USA: duː' yuː' wɔː'k ðʌ·s weɪ' UK: duː juː wɔːk ðɪs weɪ
this by way of digressionexp USA: ðʌ·s baɪ' weɪ' ʌ·v daɪ·gre'ʃʌ·n UK: ðɪs baɪ weɪ ɔv daɪgreʃn
Report or add missing word to a dictionary...