COVID-19 Fight
16 matches in 5 dictionaries. Details
tompulv
  1. dull
   USA: dʌ'l UK: dʌl
tompulv
  1. dull
   USA: dʌ'l UK: dʌl
  1. deaden
   USA: de'dʌ·n UK: dedn
tompulásnoun
  1. deadening
   USA: de'dnɪ·ŋ UK: dednɪŋ
tompultadj
  1. torpid
   USA: tɔː'rpʌ·d UK: tɔːpɪd
tompultságnoun
  1. torpor
   USA: tɔː'rpəː· UK: tɔːpər
  1. torpidness
   UK: tɔːpɪdnəs
  1. torpidity
   UK: tɔːpɪdɪtiː
  1. obtuseness
   UK: əbtjuːsnəs
  1. bluntness
   USA: blʌ'ntnʌ·s UK: blʌntnəs
tompultságnoun
  1. figurative m engourdissement
tompulundef
tompulv
 1. hang fény
tompulásnoun
 1. hangé, fényé
tompultundef
tompultadj
  1. torpido
   tórpido
tompultanadv
tompultságundef
  1. rare literary ottusità
  1. letargia
   letargía
  1. apatia
   apatía
tompultságnoun
tompulundef
tompultságnoun
Report or add missing word to a dictionary...