COVID-19 Fight
10 matches in 5 dictionaries. Details
vágyódikv
  1. yearn
   USA: yəː'n UK: jəːn
  1. regional UK yammer
   UK: jæmər
  1. wish
   USA: wɪ'ʃ UK: wɪʃ
  1. starve for
   USA: stɔ'rv frəː· UK: stɑv fəː
  1. long
   USA: lɔː'ŋ UK: lɔŋ
vágyódik érteexp
  1. be sick for
   USA: biː· sɪ'k frəː· UK: biː sɪk fəː
vágyódik vmi utánv
  1. thirst for
   USA: θəː'st frəː· UK: θəːst fəː
  1. thirst after
   USA: θəː'st æ'ftəː· UK: θəːst ɑftər
vágyódikv
  1. sehnen (s.)
   'zeːnən 'ɛs
  1. jammern
   'ʝamɐn
  1. bangen
   'baŋən
vágyódik vmireexp
vágyódik vmirev
  1. verlangen
   fɛɐ'laŋən
vágyódik vmirev
vágyódikv
Report or add missing word to a dictionary...