COVID-19 Fight
9 matches in 5 dictionaries. Details
válik vmivév
  1. wax
   USA: wæ'ks UK: wæks
  1. turn
   USA: təː'n UK: təːn
  1. turn into
   USA: təː'n ɪ"ntʌ· UK: təːn ɪntuː
  1. pass into
   USA: pæ's ɪ"ntʌ· UK: pɑs ɪntuː
  1. go, went, gone
   USA: goʊ' we'nt gɔː'n UK: goʊ went gɔn
  1. become, became, become
   USA: bɪ·kʌ'm biː·keɪ'm bɪ·kʌ'm UK: bɪkʌm bɪkeɪm bɪkʌm
kap, szerez; válik (vmivé)exp
vmivé válik, átváltozikexp
válik vmivév
  1. geraten
   gə'raːtən
vmivé válikv
  1. werden
   'veːɐdən
válik vmivév
  1. passer
   avoir v. être segédigével
válik vmivév
  1. zostać
   perf
   1. firstPersonSingular:
   2. zostanę
   1. thirdPersonSingular:
   2. zostanie
válik vmivéundef
újra vmivé/vmilyenné válikundef
Report or add missing word to a dictionary...