COVID-19 Fight
10 matches in 4 dictionaries. Details
végigmérexp
  1. measure with one's eye
   USA: me'ʒəː· wʌ·ð wʌ'nz aɪ' UK: meʒər wɪð wʌnz aɪ
végigmér vkitv
  1. look sy up and down
   USA: lʊ'k saɪ' ʌ'p ʌ·nd daʊ'n
szemtelenül végigmér vkitv
  1. stare sy out of countenance
   USA: ste'r saɪ' aʊ't ʌ·v kaʊ'ntʌ·nʌ·ns
tetőtől talpig végigmér vkitv
  1. eye sy up and down
   USA: aɪ' saɪ' ʌ'p ʌ·nd daʊ'n
végigmérv
  1. figurative messen
   'mɛsən
végigmér (átv.)v
  1. messen
   'mɛsən
végigmérundef
  1. végigmérte tetőtől talpig
    1. от горе до долу
végigméregetundef
kissé végigmérundef
Report or add missing word to a dictionary...