COVID-19 Fight
242 matches in 9 dictionaries. Details
vadásznoun
  1. tracker
   USA: træ'kəː· UK: trækər
  1. shooter
   USA: ʃuː'təː· UK: ʃuːtər
  1. rifleman, riflemen
   UK: raɪflmən raɪflmən
  1. informal hunter
   USA: hʌ'ntəː· UK: hʌntər
  1. gunner
   USA: gʌ'nəː· UK: gʌnər
  1. gun
   USA: gʌ'n UK: gʌn
  1. chaser
   USA: tʃeɪ'səː· UK: tʃeɪsər
vadász-adj
  1. sporting
   USA: spɔː'rtɪ·ŋ UK: spɔːtɪŋ
  1. hunting
   USA: hʌ'ntɪ·ŋ UK: hʌntɪŋ
vadászatnoun
  1. sporting
   USA: spɔː'rtɪ·ŋ UK: spɔːtɪŋ
  1. informal shooting
   USA: ʃuː'tɪ·ŋ UK: ʃuːtɪŋ
  1. shoot
   USA: ʃuː't UK: ʃuːt
  1. figurative hunting
   USA: hʌ'ntɪ·ŋ UK: hʌntɪŋ
  1. hunt
   USA: hʌ'nt UK: hʌnt
  1. chase
   USA: tʃeɪ's UK: tʃeɪs
  1. Az ember meg én figyeltük a vadászatot.
    1. The man and I watched the chase.
vadászatv
  1. hunt
   USA: hʌ'nt UK: hʌnt
vadászati engedélynoun
vadászati jognoun
  1. informal shooting
   USA: ʃuː'tɪ·ŋ UK: ʃuːtɪŋ
vadászati törvényekexp
  1. game laws
   USA: geɪ'm lɔː'z UK: geɪm lɔːz
vadászat kezdetenoun
vadászatonadv
vadászatot kedvelőadj
  1. sporting
   USA: spɔː'rtɪ·ŋ UK: spɔːtɪŋ
vadászbombázónoun
vadászebnoun
  1. hunter
   USA: hʌ'ntəː· UK: hʌntər
vadászelhárításnoun
  1. intercepting
   USA: ɪ"nəː·se'ptɪ·ŋ UK: ɪntəseptɪŋ
vadászexpedíciónoun
  1. safari
   USA: sʌ·fɔ'riː· UK: səfɑriː
vadászgép-különítménynoun
  1. fighter command
   USA: faɪ'təː· kʌ·mæ'nd UK: faɪtər kəmɑnd
vadászgörénynoun
  1. ferret
   USA: fe'rʌ·t UK: ferɪt
vadászható/üldözhető/lőhető vadexp
  1. fair game
   USA: fe'r geɪ'm UK: feər geɪm
vadászháznoun
vadászidénynoun
  1. shooting season
   USA: ʃuː'tɪ·ŋ siː'zʌ·n UK: ʃuːtɪŋ siːzn
  1. open season
   USA: oʊ'pʌ·n siː'zʌ·n UK: oʊpən siːzn
vadászikv
  1. US hunt
   USA: hʌ'nt UK: hʌnt
  1. chase
   USA: tʃeɪ's UK: tʃeɪs
  1. chase
   USA: tʃeɪ's UK: tʃeɪs
Report or add missing word to a dictionary...