vallásnoun
  1. religion
   USA: riː·lɪ'ʤʌ·n UK: rɪlɪʤən
  1. persuasion
   USA: pəː·sweɪ'ʒʌ·n UK: pəsweɪʒn
vallásiadj
  1. religious
   USA: riː·lɪ'ʤʌ·s UK: rɪlɪʤəs
  1. confessional
   USA: kʌ·nfe'ʃʌ·nʌ·l UK: kənfeʃənl
vallási disszidensnoun/adj
  1. nonconformist
   USA: nɔ"nkʌ·nfɔː'rmʌ·st UK: nɔnkənfɔːmɪst
vallási dogmanoun
  1. doctrine
   USA: dɔ'ktəː·ʌ·n UK: dɔktrɪn
vallási egyesületnoun
  1. church society
   USA: tʃəː'tʃ sʌ·saɪ'ʌ·tiː· UK: tʃəːtʃ səsaɪətiː
vallási előírásnoun
 1. relig
  1. ordinance
   USA: ɔː'rdʌ·nʌ·ns UK: ɔːdɪnəns
vallási meggyőződésnoun
  1. doxy
   USA: dɔ'ksiː·
vallási modernizmusnoun
 1. relig
  1. neologism
   UK: niːɔləʤɪzəm
vallási modernizmus hívenoun
 1. relig
  1. neologist
   UK: niːɔləʤɪst
vallási vezetőnoun
  1. religious leader
   USA: riː·lɪ'ʤʌ·s liː'dəː· UK: rɪlɪʤəs liːdər
vallásosadj
  1. religious
   USA: riː·lɪ'ʤʌ·s UK: rɪlɪʤəs
  1. pious
   USA: paɪ'ʌ·s UK: paɪəs
  1. godly
   USA: gɔ'dliː· UK: gɔdliː
  1. devotional
   USA: dɪ·voʊ'ʃʌ·nʌ·l UK: dɪvoʊʃnəl
(vallásos) szektanoun
  1. sect
   USA: se'kt UK: sekt
vallásos szektaexp
  1. religious sect
   USA: riː·lɪ'ʤʌ·s se'kt UK: rɪlɪʤəs sekt
vallásos szekta hívenoun
  1. sectary
   UK: sektəriː
  1. sectarian
   USA: se·kte'riː·ʌ·n UK: sekteərɪən
vallásos tiszteletnoun
  1. cult
   USA: kʌ'lt UK: kʌlt
vallásos; vallásiadj
  1. religious
   USA: riː·lɪ'ʤʌ·s UK: rɪlɪʤəs
vallásos összejövetelnoun
 1. relig
  1. US meeting
   USA: miː'tɪ·ŋ UK: miːtɪŋ
vallásosanadv
  1. religiously
   USA: rʌ·lɪ'ʤʌ·sliː· UK: rɪlɪʤəsliː
vallásosnak álcázott ???adj
vallásosságnoun
  1. godliness
   UK: gɔdlɪnəs
Report or add missing word to a dictionary...