COVID-19 Fight
16 matches in 6 dictionaries. Details
vemhesadj
  1. with young
   USA: wʌ·ð yʌ'ŋ UK: wɪð jʌŋ
  1. with lamb
   USA: wʌ·ð læ'm UK: wɪð læm
  1. pregnant
   USA: pre'gnʌ·nt UK: pregnənt
  1. in lamb
   USA: ɪ'n læ'm UK: ɪn læm
vemhes szukaexp
  1. in pup
   USA: ɪ'n pʌ'p UK: ɪn pʌp
vemhes tehénexp
  1. cow with calf
   USA: kaʊ' wʌ·ð kæ'f UK: kaʊ wɪð kɑf
  1. cow in calf
   USA: kaʊ' ɪ'n kæ'f UK: kaʊ ɪn kɑf
vemhesv
  1. tragen
   'traːgən
vemhesadj
  1. állat beschlagen
   bə'ʃlaːgən
vemhesadj
 1. agr
  1. tragend
   'traːgənt
  1. dick
   'dɪk
vemhesundef
  1. gravida
   grávida
vemhes leszundef
vemhességundef
vemhes leszundef
  1. regional водя
vemhességundef
vemhesadj
vemhességnoun
vemhességnoun
vemhességi időszak
Report or add missing word to a dictionary...