COVID-19 Fight
7 matches in 7 dictionaries. Details
veszekedikv
  1. wrangle
   USA: ræ'ŋgʌ·l UK: ræŋgl
  1. row
   USA: roʊ' UK: roʊ
  1. have a quarrel
   USA: hæ'v eɪ' kwɔː'rʌ·l UK: hæv eɪ kwɔrəl
  1. bicker
   USA: bɪ'kəː· UK: bɪkər
veszekedikv
  1. streiten
   'ʃtraɪtən
  1. kabbeln
   'kabəln
  1. hadern
   'haːdɐn
veszekedikv
veszekedikv
 1. vkivel vmin
  1. z kimś o coś kłócić się
   1. firstPersonSingular:
   2. kłócę się
   1. thirdPersonSingular:
   2. kłóci się
   1. seeAlso:
veszekedikv
Report or add missing word to a dictionary...