COVID-19 Fight
viharosadj
  1. tumultuous
   USA: tuː"mʌ'ltʃuː·ʌ·s UK: tjuːmʌltʃʊəs
  1. thundery
   UK: θʌndəriː
  1. thunderous
   USA: θʌ'ndəː·ʌ·s UK: θʌndərəs
  1. tempestuous
   USA: te"mpe'stʃuː·ʌ·s UK: tempestʃʊəs
  1. stormy
   USA: stɔː'rmiː· UK: stɔːmiː
  1. squally
   UK: skwɔːliː
  1. figurative rugged
   USA: rʌ'gʌ·d UK: rʌgɪd
  1. rough
   USA: rʌ'f UK: rʌf
  1. Mindig tengeribeteg leszek, ha viharos a tenger.
    1. I am always sea-sick if the sea is rough.
  1. US hickory
   USA: hɪ'kriː· UK: hɪkəriː
  1. heavy
   USA: he'viː· UK: heviː
  1. gusty
   USA: gʌ'stiː· UK: gʌstiː
  1. frantic
   USA: fræ'ntɪ·k UK: fræntɪk
  1. dirty
   USA: dəː'tiː· UK: dəːtiː
  1. boisterous
   USA: bɔɪ'strʌ·s UK: bɔɪstərəs
  1. blowy
   USA: bloʊ'iː· UK: bloʊiː
  1. angry
   USA: æ'ŋgriː· UK: æŋgriː
viharos felháborodásexp
  1. storm of indignation
   USA: stɔː'rm ʌ·v ɪ"ndɪ·gneɪ'ʃʌ·n UK: stɔːm ɔv ɪndɪgneɪʃn
viharos szélnoun
  1. wind
   USA: wɪ'nd UK: wɪnd
viharos szél fúj.exp
  1. gale / it blows a -.
   USA: geɪ'l ʌ·t bloʊ'z eɪ' UK: geɪl ɪt bloʊz eɪ
  1. blow / it -s a gale.
   USA: bloʊ' ʌ·t e's eɪ' geɪ'l
viharos tapsot kapv
  1. bring down the house
   USA: brɪ'ŋ daʊ'n ðiː· haʊ's UK: brɪŋ daʊn ðiː haʊz
viharos tengernoun
  1. seaway
   USA: siː'weɪ" UK: siːweɪ
viharos állapotnoun
  1. tumultuousness
   UK: tjuːmʌltʃʊəsnəs
viharos átkelésexp
  1. rough crossing
   USA: rʌ'f krɔː'sɪ·ŋ UK: rʌf krɔsɪŋ
  1. a rough crossing
   USA: eɪ' rʌ'f krɔː'sɪ·ŋ UK: eɪ rʌf krɔsɪŋ
viharosanadv
  1. stormily
   UK: stɔːmɪliː
  1. fiercely
   USA: fɪ'rsliː· UK: fɪəsliː
viharosságnoun
  1. tumultuousness
   UK: tjuːmʌltʃʊəsnəs
Report or add missing word to a dictionary...