38 matches in 8 dictionaries. Details
visszavonulv
  1. withdraw, -drew, -drawn
   USA: wɪ"θdrɔː' druː' drɔː'n UK: wɪðdrɔː druː drɔːn
  1. figurative step aside
   USA: ste'p ʌ·saɪ'd UK: step əsaɪd
 1. pol
  1. informal scuttle
   USA: skʌ'tʌ·l UK: skʌtl
  1. retrograde
   USA: re'trʌ·greɪ"d UK: retrəgreɪd
  1. retreat
   USA: riː·triː't UK: rɪtriːt
  1. retire
   USA: riː"taɪ'əː· UK: rɪtaɪər
 2. mil
  1. recoil
   USA: riː·kɔɪ'l UK: rɪkɔɪl
  1. recess
   USA: riː'se·s UK: rɪses
  1. recede
   USA: rʌ·siː'd UK: rɪsiːd
  1. pull back
   USA: pʊ'l bæ'k UK: pʊl bæk
  1. fallback
   USA: fɔː'lbæ"k UK: fɔːlbæk
 3. mil
  1. fall back
   USA: fɔ'l bæ'k UK: fɔːl bæk
  1. draw off
   USA: drɔː' ɔː'f UK: drɔː ɔf
visszavonulásnoun
  1. withdrawal
   USA: wɪ"θdrɔː'ʌ·l UK: wɪðdrɔːəl
 1. mil
  1. retreat
   USA: riː·triː't UK: rɪtriːt
  1. retiring
   USA: riː·taɪ'rɪ·ŋ UK: rɪtaɪərɪŋ
 2. mil
  1. recoiling
   UK: rɪkɔɪlɪŋ
  1. figurative countermarch
  1. informal climb-down
visszavonulóadj
  1. withdrawn
   USA: wʌ·ðdrɔː'n UK: wɪðdrɔːn
  1. retiring
   USA: riː·taɪ'rɪ·ŋ UK: rɪtaɪərɪŋ
visszavonuló természetnoun
  1. withdrawnness
   UK: wɪðdrɔːnnes
visszavonultadj
  1. solitary
   USA: sɔ'lʌ·te"riː· UK: sɔlɪtriː
  1. sequestered
   USA: sɪ·kwe'stəː·d UK: sɪkwestəd
  1. resign
   USA: riː·saɪ'n UK: rɪzaɪn
  1. reclusive
   USA: riː·kluː'sɪ·v UK: rɪkluːsɪv
  1. recluse
   USA: rɪ·kluː's UK: rɪkluːs
visszavonultan élexp
  1. lead a sequestered life
   USA: liː'd eɪ' sɪ·kwe'stəː·d laɪ'f UK: liːd eɪ sɪkwestəd laɪf
visszavonult, nyugalmazottadj
  1. retired
   USA: riː·taɪ'rd UK: rɪtaɪəd
visszavonultságnoun
  1. sequestration
   USA: se"kwʌ·streɪ'ʃʌ·n UK: siːkwestreɪʃn
  1. seclusion
   USA: sɪ·kluː'ʒʌ·n UK: sɪkluːʒn
  1. retreat
   USA: riː·triː't UK: rɪtriːt
  1. retirement
   USA: rʌ·taɪ'əː·mʌ·nt UK: rɪtaɪəmənt
  1. privacy
   USA: praɪ'vʌ·siː· UK: prɪvəsiː
  1. obscurity
   USA: ʌ·bskyʊ'rʌ·tiː· UK: əbskjʊərɪtiː
visszavonultságban élő emberadj
  1. recluse
   USA: rɪ·kluː's UK: rɪkluːs
visszavonulásnoun
  1. főként kat. s Rückzug
visszavonulásnoun
visszavonultságnoun
  1. e Verborgenheit
   1. genitiveForm:
   2. Verborgenheit
visszavonulásnoun
visszavonultságnoun
  1. figurative f ombre
visszavonultságban élő embernoun
visszavonulv
 1. hadsereg
  1. o wojsku wycofać się
   perf
   1. firstPersonSingular:
   2. wycofam się
   1. thirdPersonSingular:
   2. wycofa się
   1. seeAlso:
  2. o wojsku wycofywać się
   1. firstPersonSingular:
   2. wycofuję się
   1. thirdPersonSingular:
   2. wycofuje się
   1. seeAlso:
Report or add missing word to a dictionary...