vitanoun
  1. quarrel
   USA: kwɔː'rʌ·l UK: kwɔrəl
  1. polemic
   USA: pʌ·le'mɪ·k UK: pəlemɪk
  1. parley
   USA: pɔ'rliː· UK: pɑliː
  1. dispute
   USA: dɪ"spyuː't UK: dɪspjuːt
  1. disputation
   USA: dɪ"spyuː·teɪ'ʃʌ·n UK: dɪspjuːteɪʃn
  1. discussion
   USA: dɪ"skʌ'ʃʌ·n UK: dɪskʌʃn
  1. debate
   USA: dʌ·beɪ't UK: dɪbeɪt
  1. A parlamenti vitákat a TV közvetíti.
    1. Parliamentary debates are broadcast on TV.
  1. coping
   USA: koʊ'pɪ·ŋ UK: koʊpɪŋ
  1. controversy
   USA: kɔ'ntrʌ·vəː"siː· UK: kɔntrəvəːsiː
 1. law
  1. contest
   USA: kʌ·nte'st UK: kɔntest
  1. contention
   USA: kʌ·nte'nʃʌ·n UK: kəntenʃn
  1. battle of words
   USA: bæ'tʌ·l ʌ·v wəː'dz UK: bætl ɔv wəːdz
  1. argument
   USA: ɔ'rgyʌ·mʌ·nt UK: ɑgjʊmənt
  1. Ez nem képezi vita tárgyát.
    1. This is not open to argument.
vita tárgyanoun
  1. question
   USA: kwe'ʃʌ·n UK: kwestʃən
  1. manner in dispute
   USA: mæ'nəː· ɪ'n dɪ"spyuː't UK: mænər ɪn dɪspjuːt
vita tárgyát nem képezőadj
  1. uncontroversial
   USA: ʌ"nkɔ"ntrʌ·vəː'ʃʌ·l UK: ʌnkɔntrəvəːʃl
vita, veszekedésnoun
  1. quarrel
   USA: kwɔː'rʌ·l UK: kwɔrəl
vita; vitatv
  1. debate
   USA: dʌ·beɪ't UK: dɪbeɪt
  1. A parlamenti vitákat a TV közvetíti.
    1. Parliamentary debates are broadcast on TV.
vitafórum tagja tévébennoun
  1. panellist
   UK: pænllɪst
vitaindító előadásexp
  1. keynote speech
   USA: kiː'noʊ"t spiː'tʃ UK: kiːnoʊt spiːtʃ
vitakedvelőadj
  1. controversial
   USA: kɔ"ntrʌ·vəː'ʃʌ·l UK: kɔntrəvəːʃl
vitalitásnoun
  1. vitality
   USA: vaɪ·tæ'lʌ·tiː· UK: vaɪtælɪtiː
  1. bounce
   USA: baʊ'ns UK: baʊns
vitalitás, életerönoun
  1. vitality
   USA: vaɪ·tæ'lʌ·tiː· UK: vaɪtælɪtiː
vitaminnoun
  1. vitamin
   USA: vaɪ'tʌ·mʌ·n UK: vɪtəmɪn
vitapontnoun
  1. issue
   USA: ɪ'ʃuː· UK: ɪʃuː
vitarendezőnoun
  1. party whip
   USA: pɔ'rtiː· hwɪ'p UK: pɑtiː wɪp
vitatv
  1. oppugn
   UK: əpjuːn
  1. impugn
   USA: ɪ"mpyuː'n UK: ɪmpjuːn
  1. dispute
   USA: dɪ"spyuː't UK: dɪspjuːt
  1. debate
   USA: dʌ·beɪ't UK: dɪbeɪt
  1. contest
   USA: kʌ·nte'st UK: kɔntest
  1. contend
   USA: kʌ·nte'nd UK: kəntend
  1. challenge
   USA: tʃæ'lʌ·nʤ UK: tʃælənʤ
vitathatatlanadj
  1. undoubted
   USA: ʌ·ndaʊ'tʌ·d UK: ʌndaʊtɪd
  1. undisputed
   USA: ʌ"ndɪ"spyuː'tʌ·d UK: ʌndɪspjuːtɪd
  1. uncontrovertible
   UK: ʌnkɔntrəvəːtəbl
  1. uncontroversial
   USA: ʌ"nkɔ"ntrʌ·vəː'ʃʌ·l UK: ʌnkɔntrəvəːʃl
  1. unarguable
   UK: ʌnɑgjʊəbl
  1. irrefragable
   UK: ɪrefrəgəbl
  1. indisputable
   USA: ɪ"ndʌ·spyuː'tʌ·bʌ·l UK: ɪndɪspjuːtəbl
  1. incontrovertible
   USA: ɪ"ŋkɔ"ntroʊ·vəː'tʌ·bʌ·l UK: ɪnkɔntrəvəːtəbl
  1. incontestable
   UK: ɪnkəntestəbl
  1. beyond dispute
   USA: biː"ɔː'nd dɪ"spyuː't UK: bɪjɔnd dɪspjuːt
vitathatatlanságnoun
  1. indisputability
   UK: ɪndɪspjuːtəbɪlɪtiː
vitathatatlanuladv
  1. undisputedly
   UK: ʌndɪspjuːtɪdliː
  1. beyond question
   USA: biː"ɔː'nd kwe'ʃʌ·n UK: bɪjɔnd kwestʃən
  1. beyond doubt
   USA: biː"ɔː'nd daʊ't UK: bɪjɔnd daʊt
vitathatóadj
  1. questionable
   USA: kwe'stʃʌ·nʌ·bʌ·l UK: kwestʃənəbl
  1. problematical
   USA: prɔ"blʌ·mæ'tɪ·kʌ·l UK: prɔblɪmætɪkəl
  1. open to doubt
   USA: oʊ'pʌ·n tʌ· daʊ't UK: oʊpən tuː daʊt
  1. impugnable
   UK: ɪmpjuːneɪbl
  1. disputable
   UK: dɪspjuːtəbl
  1. debatable
   USA: dʌ·beɪ'tʌ·bʌ·l UK: dɪbeɪtəbl
  1. controvertible
   UK: kɔntrəvəːtəbl
  1. arguable
   USA: ɔ'rgyuː·ʌ·bʌ·l UK: ɑgjʊəbl
vitathatóanadv
  1. arguably
   USA: ɔ'rgyuː·ʌ·bliː· UK: ɑgjʊəbliː
vitatkozikv
  1. dispute
   USA: dɪ"spyuː't UK: dɪspjuːt
  1. debate
   USA: dʌ·beɪ't UK: dɪbeɪt
  1. contest
   USA: kʌ·nte'st UK: kɔntest
  1. contend
   USA: kʌ·nte'nd UK: kəntend
  1. argue
   USA: ɔ'rgyuː· UK: ɑgjuː
Report or add missing word to a dictionary...