warnv trans v USA: wɔː'rn UK: wɔːn
warn offv trans v USA: wɔː'rn ɔː'f UK: wɔːn ɔf
warningnoun USA: wɔː'rnɪ·ŋ UK: wɔːnɪŋ
warningadj USA: wɔː'rnɪ·ŋ UK: wɔːnɪŋ
warning devicenoun USA: wɔː'rnɪ·ŋ dɪ·vaɪ's UK: wɔːnɪŋ dɪvaɪs
warning signalexp USA: wɔː'rnɪ·ŋ sɪ'gnʌ·l UK: wɔːnɪŋ sɪgnəl
warning triangleexp USA: wɔː'rnɪ·ŋ traɪ'æ"ŋgʌ·l UK: wɔːnɪŋ traɪæŋgl
emergency warning lightnoun USA: iː'məː·ʤʌ·nsiː· wɔː'rnɪ·ŋ laɪ't UK: ɪməːʤənsiː wɔːnɪŋ laɪt
despite / - the warningexp USA: dɪ"spaɪ't ðiː· wɔː'rnɪ·ŋ UK: dɪspaɪt ðiː wɔːnɪŋ
let this be a warning to touexp
he gave a cough to warn meexp USA: hiː' geɪ'v eɪ' kɔ'f tʌ· wɔː'rn miː' UK: hiː geɪv eɪ kɔf tuː wɔːn miː
Report or add missing word to a dictionary...