COVID-19 Fight
whirlv intrans v USA: hwəː'l UK: wəːl
  1. figurative
whirlv trans v USA: hwəː'l UK: wəːl
whirl of pleasuresexp USA: hwəː'l ʌ·v ple'ʒəː·z UK: wəːl ɔv pleʒəz
whirlingnoun USA: hwəː'lɪ·ŋ UK: wəːlɪŋ
whirlingadj USA: hwəː'lɪ·ŋ UK: wəːlɪŋ
whirlpoolnoun USA: hwəː'lpuː"l UK: wəːlpuːl
whirlwindnoun USA: hwəː'lwɪ"nd UK: wəːlwɪnd
electric whirlexp USA: ʌ·le'ktrɪ·k hwəː'l UK: ɪlektrɪk wəːl
my thoughts are in a whirlexp USA: maɪ' θɔː'ts əː· ɪ'n eɪ' hwəː'l UK: maɪ θɔːts ɑr ɪn eɪ wəːl
i'm willing to give it a whirlexp USA: ɪ'm wɪ'lɪ·ŋ tʌ· gɪ'v ʌ·t eɪ' hwəː'l
sow the wind and reap the whirlwindexp USA: soʊ' ðiː· wɪ'nd ʌ·nd riː'p ðiː· hwəː'lwɪ"nd UK: soʊ ðiː wɪnd ənd riːp ðiː wəːlwɪnd
Report or add missing word to a dictionary...