COVID-19 Fight
57 matches in 2 dictionaries. Details
wondernoun USA: wʌ'ndəː· UK: wʌndər
    1. A wonder lasts but nine days.
        1. Minden csoda három napig tart.
wonderv intrans v USA: wʌ'ndəː· UK: wʌndər
wonderv trans v USA: wʌ'ndəː· UK: wʌndər
wonderfuladj USA: wʌ'ndəː·fʌ·l UK: wʌndəfəl
wonderfullyadv USA: wʌ'ndəː·fliː· UK: wʌndəfəliː
wonderingnoun USA: wʌ'ndəː·ɪ·ŋ UK: wʌndərɪŋ
wonderingadj USA: wʌ'ndəː·ɪ·ŋ UK: wʌndərɪŋ
wonderinglyadv UK: wʌndrɪŋliː
wonderinglyadv UK: wʌndrɪŋliː
wonderlandnoun USA: wʌ'ndəː·læ"nd UK: wʌndəlænd
wondermentnoun USA: wʌ'ndəː·mʌ·nt UK: wʌndəmənt
wonder-struckadj UK: wʌndəstrʌk
wonder substancenoun USA: wʌ'ndəː· sʌ'bstʌ·ns UK: wʌndər sʌbstəns
wonder-workernoun UK: wʌndəwəːkə
wonderworkingadj UK: wʌndəwəːkɪŋ
i wonder!exp USA: aɪ' wʌ'ndəː· UK: aɪ wʌndər
nine-days' wondernoun
no wonderexp USA: noʊ' wʌ'ndəː· UK: noʊ wʌndər
i wondered if ...exp USA: aɪ' wʌ'ndəː·d ʌ·f UK: aɪ wʌndəd ɪf
the wonder is thatexp USA: ðiː· wʌ'ndəː· ʌ·z ðʌ·t UK: ðiː wʌndər ɪz ðət
Report or add missing word to a dictionary...