COVID-19 Fight
157
matches in the
worknoun USA: wəː'k UK: wəːk
  1. The work commends the master.
    1. A munka dicséri mesterét.
  2. He works like fury.
    1. Ég a keze alatt a munka.
workv intrans v USA: wəː'k UK: wəːk
  1. If you won't work, you shan't eat.
    1. Aki nem dolgozik, ne is egyék.
  2. He that will not work, shall not eat.
    1. Aki nem dolgozik, ne is egyék.
 1. techn
work abovegroundexp UK: wəːk əbʌvgraʊnd
work atv intrans v USA: wəː'k æ't UK: wəːk ət
work atv intrans v USA: wəː'k æ't UK: wəːk ət
work awayv intrans v USA: wəː'k ʌ·weɪ' UK: wəːk əweɪ
work forv intrans v USA: wəː'k frəː· UK: wəːk fəː
work forv intrans v USA: wəː'k frəː· UK: wəːk fəː
work himself into sgv
work inv intrans v USA: wəː'k ɪ'n UK: wəːk ɪn
work inv trans v USA: wəː'k ɪ'n UK: wəːk ɪn
work in abeyanceexp USA: wəː'k ɪ'n ʌ·beɪ'ʌ·ns UK: wəːk ɪn əbeɪəns
work in progressexp USA: wəː'k ɪ'n proʊ·gre's UK: wəːk ɪn proʊgres
work intov trans v USA: wəː'k ɪ"ntʌ· UK: wəːk ɪntuː
work of artexp USA: wəː'k ʌ·v ɔ'rt UK: wəːk ɔv ɑt
work offv intrans v USA: wəː'k ɔː'f UK: wəːk ɔf
work offv trans v USA: wəː'k ɔː'f UK: wəːk ɔf
work onv intrans v USA: wəː'k ɔ'n UK: wəːk ɔn
work onv trans v USA: wəː'k ɔ'n UK: wəːk ɔn
Report or add missing word to a dictionary...