COVID-19 Fight
zordadj
  1. stern
   USA: stəː'n UK: stəːn
  1. sable
   USA: seɪ'bʌ·l UK: seɪbl
  1. figurative rugged
   USA: rʌ'gʌ·d UK: rʌgɪd
  1. rough
   USA: rʌ'f UK: rʌf
  1. Ha embert keresnek nehéz munkára zord időben, Ham mindjárt ott terem.
    1. When a man's wanted for rough service in rough weather, Ham is there.
  1. rigorous
   USA: rɪ'gəː·ʌ·s UK: rɪgərəs
  1. raw
   USA: rɔ' UK: rɔː
  1. mirthless
   UK: məːθləs
  1. inhospitable
   USA: ɪ"nhɔ·spɪ'tʌ·bʌ·l UK: ɪnhɔspɪtəbl
  1. inclement
   USA: ɪ'nklʌ·mʌ·nt UK: ɪnklemənt
  1. hard
   USA: hɔ'rd UK: hɑd
  1. gruff
   USA: grʌ'f UK: grʌf
  1. grim
   USA: grɪ'm UK: grɪm
  1. fell
   USA: fe'l UK: fel
  1. boisterous
   USA: bɔɪ'strʌ·s UK: bɔɪstərəs
  1. bleak
   USA: bliː'k UK: bliːk
  1. figurative bitter
   USA: bɪ'təː· UK: bɪtər
  1. austere
   USA: ɔː·stɪ'r UK: ɔːstɪər
zord időexp
  1. rough weather
   USA: rʌ'f we'ðəː· UK: rʌf weðər
zord mosolyexp
  1. grim smile
   USA: grɪ'm smaɪ'l UK: grɪm smaɪl
zord pillantásexp
  1. grim look
   USA: grɪ'm lʊ'k UK: grɪm lʊk
zord éghajlatexp
  1. robustious climate
   UK: roʊbʌstɪəs klaɪmət
zordonadj
  1. grim
   USA: grɪ'm UK: grɪm
zordonságnoun
  1. asperity
   UK: æsperɪtiː
zordságnoun
  1. sternness
   USA: stəː'nʌ·s UK: stəːnnəs
  1. severity
   USA: sɪ·ve'rʌ·tiː· UK: sɪverɪtiː
  1. rigour
   UK: rɪgər
  1. rigor
   USA: rɪ'gəː· UK: rɪgə
  1. asperity
   UK: æsperɪtiː
zorduladv
  1. bleakly
   UK: bliːkliː
  1. austerely
   USA: ɔː"stɪ'rliː· UK: ɔːstɪəliː
Report or add missing word to a dictionary...