17 matches in 7 dictionaries. Details
zsibbadtadj
  1. torpid
   USA: tɔː'rpʌ·d UK: tɔːpɪd
  1. numb
   USA: nʌ'm UK: nʌm
zsibbadtanadv
  1. numbly
   UK: nʌmliː
zsibbadtságnoun
  1. torpor
   USA: tɔː'rpəː· UK: tɔːpər
  1. numbness
   USA: nʌ'mnʌ·s UK: nʌmnəs
végtag zsibbadtságaexp
  1. stupor of limb
   USA: stuː'pəː· ʌ·v lɪ'm UK: stjuːpər ɔv lɪm
zsibbadtadj
zsibbadtságnoun
zsibbadtundef
  1. literary sonnolento
  1. literary old sonnolente
  1. figurative gen intorpidito
  1. figurative indolente
  1. apatico
   apático
  1. figurative gen addormentato
zsibbadtadj
  1. torpido
   tórpido
zsibbadtanadv
zsibbadtságundef
  1. letargia
   letargía
  1. apatia
   apatía
zsibbadtságnoun
felébred a zsibbadtságbólundef
  1. figurative sgranchirsi
zsibbadtundef
zsibbadtadj
zsibbadtságnoun
zsibbadtadj
zsibbadtadj
Report or add missing word to a dictionary...