COVID-19 Fight
48 matches in 7 dictionaries. Details
zsugorinoun
  1. tightwad
   USA: taɪ'twɔ"d UK: taɪtwɔd
  1. informal US tight
   USA: taɪ't UK: taɪt
  1. thrifty
   USA: θrɪ'ftiː· UK: θrɪftiː
  1. stingy
   USA: stɪ'nʤiː· UK: stɪnʤiː
  1. sordid
   USA: sɔː'rdʌ·d UK: sɔːdiːd
  1. skinflint
   UK: skɪnflɪnt
  1. slang US skin
   USA: skɪ'n UK: skɪn
  1. shabby
   USA: ʃæ'biː· UK: ʃæbiː
  1. screwy
   USA: skruː'iː· UK: skruːiː
  1. slang screw
   USA: skruː' UK: skruː
  1. scraper
   USA: skreɪ'pəː· UK: skreɪpər
  1. pinching
   USA: pɪ'ntʃɪ·ŋ UK: pɪntʃɪŋ
  1. parsimonious
   UK: pɑsɪmoʊnɪəs
  1. niggardly
   USA: nɪ'gəː·dliː· UK: nɪgədliː
  1. niggard
   UK: nɪgəd
  1. old near
   USA: nɪ'r UK: nɪər
  1. miserly
   USA: maɪ'zəː·liː· UK: maɪzəliː
  1. miser
   USA: maɪ'zəː· UK: maɪzər
  1. mingy
   UK: mɪnʤiː
  1. mean
   USA: miː'n UK: miːn
  1. Ő aztán igazán zsugori, még a barátait sem hívná meg egy italra.
    1. He is really mean: he would not even invite his friends for a drink.
  1. informal fisty
  1. curmudgeon
   USA: kəː·mʌ'ʤʌ·n UK: kəːmʌʤən
  1. close
   USA: kloʊ'z UK: kloʊz
  1. churlish
   USA: tʃəː'lɪ"ʃ UK: tʃəːlɪʃ
  1. cheapskate
   USA: tʃiː'pskeɪ"t UK: tʃiːpskeɪt
  1. avaricious
   UK: ævərɪʃəs
zsugori alaknoun
  1. mean skunk
   USA: miː'n skʌ'ŋk UK: miːn skʌŋk
zsugorianadv
  1. meanly
   UK: miːnliː
zsugori / -bb / leg -bbexp
zsugori embernoun
  1. coveter
   UK: kʌvɪtər
  1. Carl
   USA: kɔ'rl UK: kɑl
zsugoriságnoun
  1. parsimony
   USA: pɔ'rsʌ·moʊ"niː· UK: pɑsɪməniː
  1. miserliness
   UK: maɪzəlɪnəs
  1. informal cheese-paring
   UK: tʃiːzpeərɪŋ
piszkos zsugoriságnoun
  1. informal scabbiness
   UK: skæbɪnəs
zsugorítv
 1. metallurgy
  1. sinter
   UK: sɪntəː
  1. narrow
   USA: ne'roʊ· UK: næroʊ
  1. constrict
   USA: kʌ·nstrɪ'kt UK: kənstrɪkt
zsugorításnoun
  1. constriction
   USA: kʌ·nstrɪ'kʃʌ·n UK: kənstrɪkʃn
zsugorított ércnoun
 1. metal
  1. sinter
   UK: sɪntəː
zsugorított fémv
  1. sinter
   UK: sɪntəː
zsugorított salaknoun
  1. clinker
   UK: klɪŋkər
zsugorinoun
  1. r Knauser
   'knaʊzɐ
   1. pluralForm:
   2. Knauser
   1. genitiveForm:
   2. Knausers
zsugoriságnoun
  1. r Geiz
   'gaɪts
   1. genitiveForm:
   2. Geizes
zsugorítv
 1. metallurgy
  1. sintern
   'zɪntɐn
 2. textile
zsugorinoun
zsugoriadj
zsugori embernoun
  1. figurative m rat
zsugoriságnoun
  1. figurative literary f ladrerie
Report or add missing word to a dictionary...