93 matches in 11 dictionaries. Details
zuhanv
  1. plummet
   USA: plʌ'mʌ·t UK: plʌmɪt
  1. pitch
   USA: pɪ'tʃ UK: pɪtʃ
  1. Miután ráhajtottam egy kőre, a bicajomról az útra zuhantam.
    1. My bike hit a stone and I was pitched onto the road.
  1. dive
   USA: daɪ'v UK: daɪv
zuhanásnoun
  1. flop
   USA: flɔ'p UK: flɔp
  1. falling
   USA: fɔ'lɪ·ŋ UK: fɔːlɪŋ
  1. fall
   USA: fɔ'l UK: fɔːl
  1. Esésének oka a nyereg félrecsúszása volt.
    1. His fall was due to the saddle slipping.
 1. aviat
  1. diving
   USA: daɪ'vɪ·ŋ UK: daɪvɪŋ
 2. mil
  1. dive
   USA: daɪ'v UK: daɪv
  1. informal crump
   USA: krʌ'mp UK: krʌmp
  1. crash
   USA: kræ'ʃ UK: kræʃ
zuhanás tompa hangjanoun
  1. thud
   USA: θʌ'd UK: θʌd
zuhanóbombázásnoun
zuhanóbombázást hajt végrev
 1. mil aviat
zuhanórepülésv
  1. nose-dive
   USA: noʊ'zdaɪ"v UK: noʊzdaɪv
 1. aviat
  1. diving
   USA: daɪ'vɪ·ŋ UK: daɪvɪŋ
 2. mil
  1. dive
   USA: daɪ'v UK: daɪv
zuhanórepüléssel bombázv
 1. mil aviat
zuhanórepüléssel lecsapv
 1. aviat
  1. pique
   USA: piː'k UK: piːkeɪ
zuhanórepülést végezv
 1. aviat
  1. pique
   USA: piː'k UK: piːkeɪ
zuhanynoun
  1. dousing
   USA: daʊ'sɪ·ŋ UK: daʊsɪŋ
  1. douche
   UK: duːʃ
  1. douche
   UK: duːʃ
zuhanyátkapcsolónoun
  1. diverter
   UK: daɪvəːtər
zuhanyozv
  1. douche
   UK: duːʃ
zuhanyozikv
  1. shower / have a -
   USA: ʃaʊ'əː· hæ'v eɪ' UK: ʃaʊər hæv eɪ
  1. have a shower
   USA: hæ'v eɪ' ʃaʊ'əː· UK: hæv eɪ ʃaʊər
zuhanyrózsaexp
  1. shower head
   USA: ʃaʊ'əː· he'd UK: ʃaʊər hed
zuhany; zápor, zivatarv
  1. shower
   USA: ʃaʊ'əː· UK: ʃaʊər
zuhanyzófüggönyexp
  1. shower curtain
   USA: ʃaʊ'əː· kəː'tʌ·n UK: ʃaʊər kəːtn
lefelé zuhan (repülőgép)v
  1. nose down
   USA: noʊ'z daʊ'n UK: noʊz daʊn
jeges zuhanynoun
  1. damper
   USA: dæ'mpəː· UK: dæmpər
zuhanv
zuhanásnoun
  1. r Fall
   'fal
   1. genitiveForm:
   2. Falles
   3. Falls
Report or add missing word to a dictionary...