Cover photo

Magyar-angol szótár

magyar-angol nyitott és publikusan listázott szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban
A szótár adminisztrátorai: admin, evirag, Péter Pallinger
Ellentétes irányú szótár: Angol-magyar szótár
112503 Indexszó
208930 Fordítás
4982 Példamondat
345 Kifejezés
szilárdmn
  1. unshakeable
   USA: ʌ·nʃeɪ'kʌ·bʌ·l UK: ʌnʃeɪkəbl
  1. unmoved
   USA: ʌ·nmuː'vd UK: ʌnmuːvd
  1. undeviating
   UK: ʌndiːvɪeɪtɪŋ
  1. tight
   USA: taɪ't UK: taɪt
  1. substantive
   USA: sʌ'bstʌ·ntɪ·v UK: sʌbstəntɪv
  1. substantial
   USA: sʌ·bstæ'nʃʌ·l UK: səbstænʃl
  1. sturdy
   USA: stəː'diː· UK: stəːdiː
  1. stout
   USA: staʊ't UK: staʊt
 1. gazd pénz
  1. stiff
   USA: stɪ'f UK: stɪf
  1. steady
   USA: ste'diː· UK: stediː
  1. steady
   USA: ste'diː· UK: stediː
  1. stable
   USA: steɪ'bʌ·l UK: steɪbl
  1. sound
   USA: saʊ'nd UK: saʊnd
  1. solid
   USA: sɔ'lʌ·d UK: sɔlɪd
  1. Szilárd talajt érzett a lába alatt.
    1. He felt solid ground beneath his feet.
  1. set
   USA: se't UK: set
  1. robustic
   UK: roʊbʌstɪk
  1. robustful
   UK: roʊbʌstfəl
  1. robust
   USA: roʊ·bʌ'st UK: roʊbʌst
  1. rigid
   USA: rɪ'ʤʌ·d UK: rɪʤɪd
  1. immovable
   USA: ɪ"muː'vʌ·bʌ·l UK: ɪmuːvəbl
  1. hard
   USA: hɔ'rd UK: hɑd
  1. biz US gritty
   USA: grɪ'tiː· UK: grɪtiː
  1. grim
   USA: grɪ'm UK: grɪm
  1. fixed
   USA: fɪ'kst UK: fɪkst
  1. firm
   USA: fəː'm UK: fəːm
  1. Négy esztendeje jegyesek - mondotta szilárd hangon.
    1. Four years they have been engaged, said she with a firm voice.
  1. fast
   USA: fæ'st UK: fɑst
  1. constant
   USA: kɔ'nstʌ·nt UK: kɔnstənt
  1. consistent
   USA: kʌ·nsɪ'stʌ·nt UK: kənsɪstənt
  1. concrete
   USA: kɔ'nkriː·t UK: kɔŋkriːt
  1. compact
   USA: kʌ·mpæ'kt UK: kɔmpækt
szilárd alapokon nyugvómn
szilárd elhatározáskif
  1. set purpose
   USA: se't pəː'pʌ·s UK: set pəːpəs
szilárd eltökéltségkif
  1. grim determination
   USA: grɪ'm dʌ·təː"mʌ·neɪ'ʃʌ·n UK: grɪm dɪtəːmɪneɪʃn
szilárd félvezető áramkörkif
  1. solid state
   USA: sɔ'lʌ·d steɪ't UK: sɔlɪd steɪt
szilárd kézkif
  1. a steady hand
   USA: eɪ' ste'diː· hæ'nd UK: eɪ stediː hænd
szilárd meggyőződéskif
  1. firm belief
   USA: fəː'm bʌ·liː'f UK: fəːm bɪliːf
szilárd piackif
  1. stiff market
   USA: stɪ'f mɔ'rkʌ·t UK: stɪf mɑkɪt
szilárd púderfn
  1. compact
   USA: kʌ·mpæ'kt UK: kɔmpækt
szilárd talajkif
  1. firm ground
   USA: fəː'm graʊ'nd UK: fəːm graʊnd
szilárd talpfn
szilárd testfn
 1. fiz
  1. solid
   USA: sɔ'lʌ·d UK: sɔlɪd
szilárd tüzelőanyagkif
  1. solid fuel
   USA: sɔ'lʌ·d fyuː'l UK: sɔlɪd fjuːəl
szilárdanhsz
  1. tightly
   USA: taɪ'tliː· UK: taɪtliː
  1. substantially
   USA: sʌ·bstæ'ntʃʌ·liː· UK: səbstænʃəliː
  1. sturdily
   UK: stəːdɪliː
  1. steady
   USA: ste'diː· UK: stediː
  1. steadily
   USA: ste'dʌ·liː· UK: stedɪliː
  1. stably
   UK: steɪbliː
  1. immovably
   UK: ɪmuːvəbliː
  1. firmly
   USA: fəː'mliː· UK: fəːmliː
  1. fast
   USA: fæ'st UK: fɑst
szilárdan; erősenhsz
  1. solidly
   USA: sɔ'lʌ·dliː· UK: sɔlɪdliː
szilárdan kitartkif
  1. hold firm to
   USA: hoʊ'ld fəː'm tʌ· UK: hoʊld fəːm tuː
szilárdan kitart véleménye mellettkif
  1. be tenacious of one's opinion
   USA: biː· tʌ·neɪ'ʃʌ·s ʌ·v wʌ'nz ʌ·pɪ'nyʌ·n UK: biː tɪneɪʃəs ɔv wʌnz əpɪnɪən
szilárdan áll a lábánkif
  1. be steady on one's legs
   USA: biː· ste'diː· ɔ'n wʌ'nz le'gz UK: biː stediː ɔn wʌnz legz
szilárdsádfn
  1. solidity
   USA: sʌ·lɪ'dʌ·tiː· UK: səlɪdɪtiː
szilárdságfn
  1. substance
   USA: sʌ'bstʌ·ns UK: sʌbstəns
  1. sturdiness
   USA: stəː'diː·nʌ·s UK: stəːdɪnəs
  1. strength
   USA: stre'ŋθ UK: streŋθ
  1. steadiness
   USA: ste'diː·nʌ·s UK: stedɪnəs
  1. solidity
   USA: sʌ·lɪ'dʌ·tiː· UK: səlɪdɪtiː
  1. rigidity
   USA: rɪ·ʤɪ'dʌ·tiː· UK: rɪʤɪdɪtiː
  1. fixity
   UK: fɪksɪtiː
  1. firmness
   USA: fəː'mnʌ·s UK: fəːmnəs
  1. fastness
   USA: fæ'stnʌ·s UK: fɑstnəs
  1. balance
   USA: bæ'lʌ·ns UK: bæləns
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása