umlauti tsi UK: ʊmlaʊt
umphisz
umpirefn USA: ʌ'mpaɪ"əː· UK: ʌmpaɪər
umpirei tni USA: ʌ'mpaɪ"əː· UK: ʌmpaɪər
umpirei tsi USA: ʌ'mpaɪ"əː· UK: ʌmpaɪər
umpteenmn USA: ʌ'mptiː'n UK: ʌmptiːn
umpteenthmn USA: ʌ'mptiː"nθ UK: ʌmptiːnθ
beach umbrellafn USA: biː'tʃ ʌ'mbre"lʌ· UK: biːtʃ ʌmbrelə
stumpy umbrellakif UK: stʌmpiː ʌmbrelə
have umpteen reasons for doing sgkif
i'm telling you so for the umpteenth timekif USA: ɪ'm te'lɪ·ŋ yuː' soʊ' frəː· ðiː· ʌ'mptiː"nθ taɪ'm
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása