COVID-19 Fight
apafn
  1. irod rég sire
   USA: saɪ'əː· UK: saɪər
  1. pater
   USA: peɪ'təː· UK: peɪtə
  1. parent
   USA: pe'rʌ·nt UK: peərənt
  1. governor
   USA: gʌ'vəː·nəː· UK: gʌvənər
  1. father
   USA: fɔ'ðəː· UK: fɑðər
  1. Amilyen az apa, olyan a fia.
    1. Like father, like son.
  1. dad
   USA: dæ'd UK: dæd
  1. begetter
   UK: bɪgetər
apa nevéből képzettfn
  1. patronymic
   USA: pæ"trʌ·nɪ'mɪ·k UK: pætrənɪmɪk
apa nevéből képzett családnévfn
  1. patronymic
   USA: pæ"trʌ·nɪ'mɪ·k UK: pætrənɪmɪk
apa nélkülimn
  1. rég sireless
   UK: saɪəles
apadi
  1. wane
   USA: weɪ'n UK: weɪn
  1. lessen
   USA: le'sʌ·n UK: lesn
  1. ebb
   USA: e'b UK: eb
  1. dwindle
   USA: dwɪ'ndʌ·l UK: dwɪndl
 1. mezőg
  1. dry
   USA: draɪ' UK: draɪ
apadásfn
  1. wane
   USA: weɪ'n UK: weɪn
  1. ullage
   UK: ʌlɪʤ
  1. shrinkage
   USA: ʃrɪ'ŋkɪ·ʤ UK: ʃrɪnkɪʤ
  1. fall
   USA: fɔ'l UK: fɔːl
  1. diminution
   USA: dɪ"mʌ·nuː'ʃʌ·n UK: dɪmɪnjuːʃn
apagyilkosfn
  1. parricide
   UK: pærɪsaɪd
apagyilkosságfn
  1. patricide
   UK: pætrɪsaɪd
apaimn
  1. paternal
   USA: pʌ·təː'nʌ·l UK: pətəːnl
  1. fatherly
   USA: fɔ'ðəː·liː· UK: fɑðəliː
apai névmn
  1. patronymic
   USA: pæ"trʌ·nɪ'mɪ·k UK: pætrənɪmɪk
apai ágonhsz
  1. on his father's side
   USA: ɔ'n hʌ·z fɔ'ðəː·z saɪ'd UK: ɔn hɪz fɑðəz saɪd
apai ágon rokonmn
  1. paternal
   USA: pʌ·təː'nʌ·l UK: pətəːnl
apai ágon örököltmn
  1. paternal
   USA: pʌ·təː'nʌ·l UK: pətəːnl
apai örökségfn
  1. patrimony
   USA: pæ'trʌ·moʊ"niː· UK: pætrɪməniː
apait-anyait beleadkif
  1. go the whole hog
   USA: goʊ' ðiː· hoʊ'l hɔ'g UK: goʊ ðiː hoʊl hɔg
apaménfn
  1. stallion
   USA: stæ'lyʌ·n UK: stælɪən
  1. sire
   USA: saɪ'əː· UK: saɪər
apaszti
  1. lessen
   USA: le'sʌ·n UK: lesn
apaságfn
  1. paternity
   USA: pʌ·təː'nʌ·tiː· UK: pətəːnɪtiː
  1. parenthood
   USA: pe'rʌ·nthʊ"d UK: peərənthʊd
  1. fatherhood
   USA: fɔ'ðəː·hʊ"d UK: fɑðəhʊd
apaság megállapítása, gyermektartásra kötelezéskif
  1. affiliation order
   USA: ʌ·fɪ"liː·eɪ'ʃʌ·n ɔː'rdəː· UK: əfɪlɪeɪʃn ɔːdər
apaságot megállapíti
 1. jog
  1. affiliate
   USA: ʌ·fɪ'liː·ʌ·t UK: əfɪlɪeɪt
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása