COVID-19 Fight
Összesen 81 találat 9 szótárban. Részletek
bántfn
  1. outrage
   USA: aʊ'treɪ"ʤ UK: aʊtreɪʤ
  1. offend
   USA: ʌ·fe'nd UK: əfend
  1. maltreat
   UK: mæltriːt
  1. jar
   USA: ʤɔ'r UK: ʤɑr
  1. injure
   USA: ɪ'nʤəː· UK: ɪnʤər
  1. grieve
   USA: griː'v UK: griːv
  1. distress
   USA: dɪ"stre's UK: dɪstres
  1. displease
   USA: dɪ"spliː'z UK: dɪspliːz
  1. discommode
   UK: dɪskəmoʊd
  1. chagrin
   USA: ʃʌ·grɪ'n UK: ʃægrɪn
  1. annoy
   USA: ʌ·nɔɪ' UK: ənɔɪ
  1. rég ail
   USA: eɪ'l UK: eɪl
  1. ail
   USA: eɪ'l UK: eɪl
  1. aggrieve
   USA: ʌ·griː'v UK: əgriːv
bántalmazi
  1. misuse
   USA: mɪ"syuː's UK: mɪsjuːz
  1. biz manhandle
   USA: mæ'nhæ"ndʌ·l UK: mænhændl
  1. maltreat
   UK: mæltriːt
  1. bully
   USA: bʊ'liː· UK: bʊliː
  1. bonnet
   USA: bɔ'nʌ·t UK: bɔnɪt
  1. batter about
   USA: bæ'təː· ʌ·baʊ't UK: bætər əbaʊt
bánt(almaz)i
  1. maltreat
   UK: mæltriːt
bántalmaz, ártfn
  1. harm
   USA: hɔ'rm UK: hɑm
bántalmazásfn
  1. outrage
   USA: aʊ'treɪ"ʤ UK: aʊtreɪʤ
  1. misuse
   USA: mɪ"syuː's UK: mɪsjuːz
  1. maltreatment
   USA: mæ·ltriː'tmʌ·nt UK: mæltriːtmənt
bántalomfn
  1. átv ulcer
   USA: ʌ'lsəː· UK: ʌlsər
  1. infirmity
   USA: ɪ"nfəː'mʌ·tiː· UK: ɪnfəːmɪtiː
  1. harm
   USA: hɔ'rm UK: hɑm
  1. complaint
   USA: kʌ·mpleɪ'nt UK: kəmpleɪnt
bántalom nélkülimn
  1. unhurt
   USA: ʌ·nhəː't UK: ʌnhəːt
bántja az ember szemétkif
  1. be an eyesore
   USA: biː· ʌ·n aɪ'sɔː"r UK: biː ən aɪsɔːr
bántómn
  1. offending
   USA: ʌ·fe'ndɪ·ŋ UK: əfendɪŋ
  1. mortifying
   UK: mɔːtɪfaɪɪŋ
  1. invidious
   USA: ɪ"nvɪ'diː·ʌ·s UK: ɪnvɪdɪəs
  1. injurious
   USA: ɪ"nʤʊ'riː·ʌ·s UK: ɪnʤʊərɪəs
  1. indelicate
   USA: ɪ"nde'lɪ·kʌ·t UK: ɪndelɪkət
  1. hurtful
   USA: həː'tfʌ·l UK: həːtfəl
  1. grating
   USA: greɪ'tɪ·ŋ UK: greɪtɪŋ
  1. disagreeable
   USA: dɪ"sʌ·griː'ʌ·bʌ·l UK: dɪsəgriːəbl
bántóanhsz
  1. displeasingly
   UK: dɪspliːzɪŋliː
bántó célzat nélkülimn
bántó gőgfn
  1. hubris
   USA: hyuː'brʌ·s UK: hjuːbrɪs
bántó hangfn
  1. jar
   USA: ʤɔ'r UK: ʤɑr
bántó, kellemetlenmn
  1. offensive
   USA: ʌ·fe'nsɪ·v UK: əfensɪv
bánt vkiti
  1. prey upon sy
   USA: preɪ' ʌ·pɔ'n saɪ'
  1. prey on sy
   USA: preɪ' ɔ'n saɪ'
megsért, bántkif
  1. hurt , hurt , hurt
   USA: həː't həː't həː't UK: həːt həːt həːt
csúnyán bántak el velekif
  1. he has been hard done by
   USA: hiː' hʌ·z bʌ·n hɔ'rd dʌ'n baɪ' UK: hiː hæz biːn hɑd dʌn baɪ
tettleg bántalmazi
  1. assault
   USA: ʌ·sɔː'lt UK: əsɔːlt
nem bántómn
  1. inoffensive
   USA: ɪ"nʌ·fe'nsɪ·v UK: ɪnəfensɪv
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása