COVID-19 Fight
Összesen 90 találat 13 szótárban. Részletek
bangfn USA: bæ'ŋ UK: bæŋ
bangi tni USA: bæ'ŋ UK: bæŋ
bangi tsi USA: bæ'ŋ UK: bæŋ
bangmn USA: bæ'ŋ UK: bæŋ
banghsz USA: bæ'ŋ UK: bæŋ
bangladeshfn USA: bæ'ŋlʌ·de"ʃ UK: bæŋglədeʃ
Bangladeshifn/mn USA: bæ'ŋlʌ·de"ʃiː· UK: bæŋglədeʃiː
banglefn USA: bæ'ŋgʌ·l UK: bæŋgl
bangsi USA: bæ'ŋz UK: bæŋz
bang the big drumkif USA: bæ'ŋ ðiː· bɪ'g drʌ'm UK: bæŋ ðiː bɪg drʌm
bang-upmn
Big Bangfn USA: bɪ'g bæ'ŋ UK: bɪg bæŋ
go bangkif USA: goʊ' bæ'ŋ UK: goʊ bæŋ
sonic bangkif USA: sɔ'nɪ·k bæ'ŋ UK: sɔnɪk bæŋ
get more bang for the buckkif USA: gɪ't mɔː'r bæ'ŋ frəː· ðiː· bʌ'k UK: get mɔːr bæŋ fəː ðiː bʌk
he hit me bang in the eyekif USA: hiː' hɪ't miː' bæ'ŋ ɪ'n ðiː· aɪ' UK: hiː hɪt miː bæŋ ɪn ðiː aɪ
go over with a bangfn USA: goʊ' oʊ'vəː· wʌ·ð eɪ' bæ'ŋ UK: goʊ oʊvər wɪð eɪ bæŋ
bangnincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása