COVID-19 Fight
befejezi
  1. clear off
   USA: klɪ'r ɔː'f UK: klɪər ɔf
befejezi
  1. terminates
   USA: təː'mʌ·neɪ"ts UK: təːmɪneɪts
  1. terminate
   USA: təː'mʌ·neɪ"t UK: təːmɪneɪt
 1. távk
  1. sign off
   USA: saɪ'n ɔː'f UK: saɪn ɔf
  1. round
   USA: raʊ'nd UK: raʊnd
  1. round off
   USA: raʊ'nd ɔː'f UK: raʊnd ɔf
  1. put through
   USA: pʊ't θruː' UK: pʊt θruː
  1. perfect
   USA: pəː'fɪ"kt UK: pəːfɪkt
  1. biz knock off
   USA: nɔ'k ɔː'f UK: nɔk ɔf
  1. get through
   USA: gɪ't θruː' UK: get θruː
  1. finish
   USA: fɪ'nɪ·ʃ UK: fɪnɪʃ
  1. finish
   USA: fɪ'nɪ·ʃ UK: fɪnɪʃ
  1. finish off
   USA: fɪ'nɪ·ʃ ɔː'f UK: fɪnɪʃ ɔf
  1. end
   USA: e'nd UK: end
  1. conclude
   USA: kʌ·nkluː'd UK: kənkluːd
  1. conclude
   USA: kʌ·nkluː'd UK: kənkluːd
  1. complete
   USA: kʌ·mpliː't UK: kəmpliːt
  1. close
   USA: kloʊ'z UK: kloʊz
  1. carry through
   USA: kæ'riː· θruː' UK: kæriː θruː
  1. accomplish
   USA: ʌ·kɔ'mplɪ·ʃ UK: əkʌmplɪʃ
befejez, elfogyasztkif
  1. finish up
   USA: fɪ'nɪ·ʃ ʌ'p UK: fɪnɪʃ ʌp
befejez; elrendez, elintézkif
befejez, teljesít, elvégez vmitkif
befejez (vitát)i
  1. wind up
   USA: wɪ'nd ʌ'p UK: wɪnd ʌp
befejezetlenmn
  1. unperfected
   UK: ʌnpəːfəreɪtɪd
  1. unfinished
   USA: ʌ·nfɪ'nɪ·ʃt UK: ʌnfɪnɪʃt
  1. uncompleted
   USA: ʌ"nkʌ·mpliː'tʌ·d UK: ʌnkəmpliːtɪd
  1. unaccomplished
   UK: ʌnəkʌmplɪʃt
  1. incomplete
   USA: ɪ"nkʌ·mpliː't UK: ɪnkəmpliːt
  1. inchoate
   UK: ɪnkoʊɪt
  1. imperfect
   USA: ɪ"mpəː'fɪ·kt UK: ɪmpəːfɪkt
  1. half
   USA: hæ'f UK: hɑf
befejezetlen maradtkif
  1. it was left unfinished
   USA: ʌ·t wʌ·z le'ft ʌ·nfɪ'nɪ·ʃt UK: ɪt wɔz left ʌnfɪnɪʃt
befejezetlen termelés, befejeztlen termékkif
  1. work in progress
   USA: wəː'k ɪ'n proʊ·gre's UK: wəːk ɪn proʊgres
befejezetlenségfn
  1. incompletion
   UK: ɪnkəmpliːʃən
  1. imperfection
   USA: ɪ"mpəː·fe'kʃʌ·n UK: ɪmpəfekʃn
befejezetlenül hagyi
  1. leave undone
   USA: liː'v ʌ·ndʌ'n UK: liːv ʌndʌn
befejezettmn
  1. terminated
   USA: təː'mʌ·neɪ"tʌ·d UK: təːmɪneɪtɪd
  1. ready
   USA: re'diː· UK: rediː
  1. finite
   USA: faɪ'naɪ"t UK: faɪnaɪt
  1. finished
   USA: fɪ'nɪ·ʃt UK: fɪnɪʃt
  1. ended
   USA: e'ndʌ·d UK: endɪd
  1. complete
   USA: kʌ·mpliː't UK: kəmpliːt
befejezett jelenkif
  1. present perfect
   USA: pəː·ze'nt pəː'fɪ"kt UK: prɪzent pəːfɪkt
befejezett jelen (igeidö)kif
  1. perfect / present -
   USA: pəː'fɪ"kt pəː·ze'nt UK: pəːfɪkt prɪzent
befejezett jövőfn
  1. future perfect
   USA: fyuː'tʃəː· pəː'fɪ"kt UK: fjuːtʃər pəːfɪkt
befejezett jövő időfn
  1. future perfect
   USA: fyuː'tʃəː· pəː'fɪ"kt UK: fjuːtʃər pəːfɪkt
befejezett múltkif
  1. past perfect
   USA: pæ'st pəː'fɪ"kt UK: pɑst pəːfɪkt
befejezett ténykif
  1. fait accompli
   USA: feɪ't ʌ·kɔ'mpliː· UK: feɪt əkɔmpliː
befejezett tény/megtörtént dologkif
  1. an accomplished fact
   USA: ʌ·n ʌ·kɔ'mplɪ·ʃt fæ'kt UK: ən əkʌmplɪʃt fækt
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása