COVID-19 Fight
behatoli
  1. work in
   USA: wəː'k ɪ'n UK: wəːk ɪn
  1. push in
   USA: pʊ'ʃ ɪ'n UK: pʊʃ ɪn
  1. pierce
   USA: pɪ'rs UK: pɪəs
  1. pierce into
   USA: pɪ'rs ɪ"ntʌ· UK: pɪəs ɪntuː
  1. move in
   USA: muː'v ɪ'n UK: muːv ɪn
  1. lodge
   USA: lɔ'ʤ UK: lɔʤ
  1. intrude
   USA: ɪ"ntruː'd UK: ɪntruːd
  1. get into
   USA: gɪ't ɪ"ntʌ· UK: get ɪntuː
  1. get in
   USA: gɪ't ɪ'n UK: get ɪn
  1. foray
   USA: fɔː'reɪ· UK: fɔreɪ
  1. enter
   USA: e'nəː· UK: entər
  1. burgle
   UK: bəːgl
behatol vhovai
  1. wind oneself into
   USA: wɪ'nd wʌ"nse'lf ɪ"ntʌ· UK: wɪnd wʌnself ɪntuː
behatol vmibei
behatolásfn
  1. permeation
   UK: pəːmɪeɪʃn
  1. penetration
   USA: pe"nʌ·treɪ'ʃʌ·n UK: penɪtreɪʃn
  1. interpenetration
   UK: ɪntəːpenɪtreɪʃən
  1. ingress
   UK: ɪngres
  1. influx
   USA: ɪ'nflʌ"ks UK: ɪnflʌks
  1. incursion
   USA: ɪ"nkəː'ʒʌ·n UK: ɪnkəːʃn
  1. entry
   USA: e'ntriː· UK: entriː
  1. entrance
   USA: e'ntrʌ·ns UK: ɪntrɑns
  1. entering
   USA: e'nəː·ɪ·ŋ UK: entərɪŋ
behatolófn
fosztogató behatolási
  1. foray
   USA: fɔː'reɪ· UK: fɔreɪ
hirtelen behatolásfn
  1. incursion
   USA: ɪ"nkəː'ʒʌ·n UK: ɪnkəːʃn
a golyó behatolt a falbakif
  1. the bullet bedded itself in the wall
   USA: ðiː· bʊ'lʌ·t be'dʌ·d ʌ·tse'lf ɪ'n ðiː· wɔː'l UK: ðiː bʊlɪt bedɪd ɪtself ɪn ðiː wɔːl
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása