COVID-19 Fight
Összesen 100 találat 13 szótárban.
bravednincs
bravelynincs
bravenessnincs
bravernincs
braverynincs
bravestnincs
bravingnincs
bravosnincs
bravuranincs
bravurasnincs
It's easy to be brave from a safe distance.nincs
He's putting up a brave front.nincs
bravó!isz
  1. well done!
   USA: we'l dʌ'n UK: wel dʌn
  1. nice going!
   USA: niː's goʊ'ʌ·n UK: niːs goʊɪŋ
  1. good show!
   USA: gʌ·d ʃoʊ' UK: gʊd ʃoʊ
  1. fine going!
   USA: faɪ'n goʊ'ʌ·n UK: faɪn goʊɪŋ
bravúráriafn
  1. bravura
   USA: brʌ·vyʊ'rʌ· UK: brəvʊərə
nehéz bravúros dalfn
  1. bravura
   USA: brʌ·vyʊ'rʌ· UK: brəvʊərə
bravúrfn
bravúr-nincs
bravúrnincs
bravúrárianincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása