COVID-19 Fight
come upkif USA: kʌ'm ʌ'p UK: kʌm ʌp
come upi tsi USA: kʌ'm ʌ'p UK: kʌm ʌp
come up againstkif USA: kʌ'm ʌ'p ʌ·ge'nst UK: kʌm ʌp əgenst
come up for discussionkif USA: kʌ'm ʌ'p frəː· dɪ"skʌ'ʃʌ·n UK: kʌm ʌp fəː dɪskʌʃn
come up toi USA: kʌ'm ʌ'p tʌ· UK: kʌm ʌp tuː
come up to expectationsi USA: kʌ'm ʌ'p tʌ· e"kspe·kteɪ'ʃʌ·nz UK: kʌm ʌp tuː ekspekteɪʃnz
come up to scratchi USA: kʌ'm ʌ'p tʌ· skræ'tʃ UK: kʌm ʌp tuː skrætʃ
come up to sgkif
come up to the universitykif USA: kʌ'm ʌ'p tʌ· ðiː· yuː"nɪ·vəː'sʌ·tiː· UK: kʌm ʌp tuː ðiː juːnɪvəːsɪtiː
come up to townkif USA: kʌ'm ʌ'p tʌ· taʊ'n UK: kʌm ʌp tuː taʊn
come up withi USA: kʌ'm ʌ'p wʌ·ð UK: kʌm ʌp wɪð
come upon the parishkif USA: kʌ'm ʌ·pɔ'n ðiː· pæ'rɪ·ʃ UK: kʌm əpɔn ðiː pærɪʃ
marry come up!kif USA: me'riː· kʌ'm ʌ'p UK: mæriː kʌm ʌp
sorry, sg has come upkif
sorry sg has come upkif
sorry, something has come upkif USA: sɔ'riː· sʌ'mθɪ·ŋ hʌ·z kʌ'm ʌ'p UK: sɔriː sʌmθɪŋ hæz kʌm ʌp
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása