COVID-19 Fight
copefn USA: koʊ'p UK: koʊp
copei tsi USA: koʊ'p UK: koʊp
copei tsi USA: koʊ'p UK: koʊp
copei tni USA: koʊ'p UK: koʊp
cope of heavenfn USA: koʊ'p ʌ·v he'vʌ·n UK: koʊp ɔv hevn
cope (with)kif USA: koʊ'p wʌ·ð UK: koʊp wɪð
cope with a situationkif USA: koʊ'p wʌ·ð eɪ' sɪ"tʃuː·eɪ'ʃʌ·n UK: koʊp wɪð eɪ sɪtʃʊeɪʃn
cope with sgi
cope (with sth)kif
cope with syi USA: koʊ'p wʌ·ð saɪ'
copeckfn UK: koʊpek
coped and mitredkif UK: koʊpt ənd maɪtərd
coperfn UK: koʊpə
cope-stonefn
  1. épít
hill coped with a fortresskif USA: hɪ'l koʊ'pt wʌ·ð eɪ' fɔː'rtrʌ·s UK: hɪl koʊpt wɪð eɪ fɔːtrɪs
under the cope of nightkif USA: ʌ'ndəː· ðiː· koʊ'p ʌ·v naɪ't UK: ʌndər ðiː koʊp ɔv naɪt
i can't cope with all the correspondencekif USA: aɪ' kæ'nt koʊ'p wʌ·ð ɔː'l ðiː· kɔː"rʌ·spɔ'ndʌ·ns UK: aɪ kænt koʊp wɪð ɔːl ðiː kɔrɪspɔndəns
now you must cope with things alonekif USA: naʊ' yuː' mʌ'st koʊ'p wʌ·ð θɪ'ŋz ʌ·loʊ'n UK: naʊ juː mʌst koʊp wɪð θɪŋz əloʊn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása