COVID-19 Fight
count oni tni USA: kaʊ'nt ɔ'n UK: kaʊnt ɔn
count oni tni USA: kaʊ'nt ɔ'n UK: kaʊnt ɔn
keep one's countenancei USA: kiː'p wʌ'nz kaʊ'ntʌ·nʌ·ns UK: kiːp wʌnz kaʊntɪnəns
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása