COVID-19 Fight
dampfn USA: dæ'mp UK: dæmp
dampeni tsi USA: dæ'mpʌ·n UK: dæmpən
damping forcekif USA: dæ'mpɪ·ŋ fɔː'rs UK: dæmpɪŋ fɔːs
dampnessfn USA: dæ'mpnʌ·s UK: dæmpnəs
vibration damperfn USA: vaɪ·breɪ'ʃʌ·n dæ'mpəː· UK: vaɪbreɪʃn dæmpər
put a damper on a partykif USA: pʊ't eɪ' dæ'mpəː· ɔ'n eɪ' pɔ'rtiː· UK: pʊt eɪ dæmpər ɔn eɪ pɑtiː
put a damper on sgi
do it over with a damp-clothkif
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása