COVID-19 Fight
dashi tni USA: dæ'ʃ UK: dæʃ
dash againsti tni USA: dæ'ʃ ʌ·ge'nst UK: dæʃ əgenst
dash againsti tsi USA: dæ'ʃ ʌ·ge'nst UK: dæʃ əgenst
dash awayi tni USA: dæ'ʃ ʌ·weɪ' UK: dæʃ əweɪ
dash characterfn USA: dæ'ʃ ke'rɪ·ktəː· UK: dæʃ kærəktər
dash ini tni USA: dæ'ʃ ɪ'n UK: dæʃ ɪn
dash ini tsi USA: dæ'ʃ ɪ'n UK: dæʃ ɪn
dash intoi tsi USA: dæ'ʃ ɪ"ntʌ· UK: dæʃ ɪntuː
dash intoi tsi USA: dæ'ʃ ɪ"ntʌ· UK: dæʃ ɪntuː
dash it!kif USA: dæ'ʃ ʌ·t UK: dæʃ ɪt
dash of oarfn USA: dæ'ʃ ʌ·v ɔː'r UK: dæʃ ɔv ɔːr
dash offi tsi USA: dæ'ʃ ɔː'f UK: dæʃ ɔf
dash off a letterkif USA: dæ'ʃ ɔː'f eɪ' le'təː· UK: dæʃ ɔf eɪ letər
dash outi tni USA: dæ'ʃ aʊ't UK: dæʃ aʊt
dash over to sgi
dash panelkif USA: dæ'ʃ pæ'nʌ·l UK: dæʃ pænl
dash to pieceskif USA: dæ'ʃ tʌ· piː'sʌ·z UK: dæʃ tuː piːsɪz
dashboardfn USA: dæ'ʃbɔː"rd UK: dæʃbɔːd
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása